Home

“Be Strong in the Lord” (Eph 6:10). The Role of the Virtue of Fortitude in Christian Life in the Light of the Commentary on the Epistle to the Ephesians by St. Thomas Aquinas

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Mróz, Mirosław
dc.date.accessioned 2019-02-06T15:31:33Z
dc.date.available 2019-02-06T15:31:33Z
dc.date.issued 2018-10-29
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 3, Vol. 11, pp. 315-330
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2018.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5720
dc.description.abstract The article offers a comprehensive theological approach to the virtue of fortitude. The text examines the significance of the influence of grace on human ability to overcome difficulties when striving after goodness relying on Thomas Aquinas’s Commentary on the Epistle to the Ephesians. The grace of the Holy Spirit granted to the faithful works in human mind, relying on nature and purifying it elevates it to the supernatural level. Christians are given a full understanding of the end and a new way of acting. Christian fortitude is not so much an individual effort but the act of entering the dynamics of the mystery of Christ’s power, trust ( fiducia ) in His power, strategy and tactics. That is why, Christians receive the armor of God ( armatura Dei ) from Christ so that they can withstand “the powers of this dark world” (Eph 6:11:13–17). As our struggle is not only against “flesh and blood” but also “against the rulers and against the authorities” (Eph 6:12). Putting on the armor of God takes place through the grace of the Holy Spirit, mostly in the sacrament of confirmation ( sacramentum conformationis ). Every Christian is endowed with the benefits of election ( beneficium electionis ) and predestination ( beneficium praedestinationis ) in the Church, that is the community of believers, and in their presence he gives the testimony of faith and love. The spiritual struggle is a fight against the traps of the devil ( insidia Diaboli ) and spiritual forces of evil ( spiritualia nequitiae ), acting in the world and among other people who are on the side of evil and sin. “Be strong in the Lord and in the power of His might” ( confortamini in Domino et in potentia virtutis eius ) consists in being strong and ready to defense, always standing on the side of God. Christ’s fortitude is the result of His experience of the mystery of Passion, Death and Resurrection in the power of love. Christian fortitude is the fruit of joining Christ, the participation in his Mystery and in the community of the Church. Aquinas’s Commentary emphasizes that the power of the grace of the Holy Spirit is the sign of participation and conformity to Jesus Christ in the service of the Church and the Gospel.
dc.description.abstract „Bądźcie mocni w Panu” (Ef 6,10). Rola cnoty męstwa w życiu chrześcijańskim w świetle komentarza św. Tomasza z Akwinu do Listu św. Pawła do Efezjan Artykuł podchodzi do zagadnienia cnoty męstwa całościowo, od strony teologicznej. W tym celu wykorzystuje Komentarz św. Tomasza z Akwinu do Listu św. Pawła do Efezjan, aby zbadać znaczenie wpływu łaski na kształtujące się pod jej wpływem ludzką zdolność pokonywania trudności w dążeniu do dobra. Łaska Ducha Świętego dana wierzącym w Chrystusa działa wewnątrz psychiki człowieka, bazuje na naturze, ale ją oczyszcza i podnosi na nowy nadprzyrodzony poziom. Chrześcijanin otrzymuje pełne zrozumienie ostatecznego celu i nowego sposobu działania. Męstwo chrześcijańskie nie jest już tyle własnym wysiłkiem, ile wejściem w dynamizm tajemnicy mocy Chrystusa, oddaniem siebie w ufności ( fiducia ) jego sile, jego strategii i taktyce. Dlatego chrześcijanin przyjmuje „zbroję Bożą” ( armatura Dei ) od Chrystusa, tak aby mógł wytrwać, mierząc się z „mocami ciemności” (Ef 6,11,13–17). Walczy bowiem nie tylko przeciw „ciału i krwi”, lecz także przeciwko „zwierzchnościom i władzom” (Ef 6,12). Inwestytura i włożenie „zbroi Bożej” dokonuje się poprzez otrzymanie łaski Ducha Świętego, przede wszystkim w sakramencie bierzmowania ( sacramentum conformationis ). Chrześcijanin zostaje obdarowany dobrodziejstwami, szczególnie wyboru ( beneficium electionis ) i przeznaczenia ( beneficium praedestinationis ) w przestrzeni Kościoła, czyli wspólnoty wierzących, wobec których składa świadectwo wiary i miłości. Duchowa walka dokonuje się przeciwko zasadzkom diabła ( insidia Diaboli ), duchom gnuśności ( spiritualia nequitiae ), działającym w świecie oraz wśród innych ludzi, którzy stoją po stronie zła i grzechu. „Wzmacniać się w Panu i w potędze Jego siły” ( confortamini in Domino et in potentia virtutis eius ) oznacza być silnym i gotowym do obrony stając po stronie Boga. Męstwo Chrystusa wypływa z Jego przejścia przez misterium męki, śmierci i zmartwychwstania w mocy miłości. Męstwo chrześcijanina jest owocem przystąpienia do Chrystusa, włączenia się w Jego misterium, i trwania we wspólnocie Kościoła, która je autentycznie przekazuje. Komentarz Akwinaty podkreśla, że moc łaski Ducha Świętego jest znamieniem uczestnictwa i upodobnienia się do Jezusa Chrystusa w służbie Kościołowi i Ewangelii.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Thomas Aquinas
dc.subject Aquinas’s Commentary on the Epistle to the Ephesians
dc.subject the virtue of fortitude
dc.subject the grace of the Holy Spirit
dc.subject spiritual struggle
dc.subject the armor of God
dc.subject Tomasz z Akwinu
dc.subject Komentarz Akwinaty do Listu do Efezjan
dc.subject cnota męstwa
dc.subject łaska Ducha Świętego
dc.subject walka duchowa
dc.subject zbroja Boża
dc.title “Be Strong in the Lord” (Eph 6:10). The Role of the Virtue of Fortitude in Christian Life in the Light of the Commentary on the Epistle to the Ephesians by St. Thomas Aquinas
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations