Home

Znaczenie posiadania dojrzałej osobowości u osób przygotowujących się do małżeństwa – szkic psychologiczny z uwzględnieniem wątku pastoralnego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tykarski, Sławomir
dc.date.accessioned 2019-02-06T15:31:32Z
dc.date.available 2019-02-06T15:31:32Z
dc.date.issued 2018-07-04
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 1, Vol. 41, pp. 117-136
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2018.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5718
dc.description.abstract Niniejszy artykuł stanowi drugą część szerszego opracowania, które zostało opublikowane we wcześniejszym numerze periodyku „Teologia i Człowiek”, w którym scharakteryzowano wyznaczniki dojrzałej osobowości. Są nimi na przykład: realistyczne spostrzeganie rzeczywistości, umiejętność rozwiązywania problemów, nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji z ludźmi, posiadanie dojrzałej emocjonalności, samorealizacja i samowychowanie, posiadanie zwartego światopoglądu, hierarchii wartości i przekonań religijnych. Niniejszy artykuł jest częścią swoistego dyptyku, opisując znaczenie posiadania dojrzałej osobowość u osób przygotowujących się do małżeństwa. Ukazane zostaną również negatywne konsekwencje mające wpływ na relacje małżeńskie, wynikające z posiadania niedojrzałej osobowości. Druga część opracowania zawiera postulaty pastoralne, mające na celu wyznaczenie przedsięwzięć duszpasterskich przyczyniających się do konstytuowania dojrzałej osobowości u kandydatów do małżeństwa. Szczególny akcent został położony na pomoc pedagogiczną rodzicom w wychowywaniu dojrzałej osobowości u dzieci, reorganizację katechez przedmałżeńskich, programu katechizacji, współpracy z ośrodkami oświaty, organami władzy państwowej i samorządowej. Przez wychowywanie i kształtowanie u młodych dojrzałej osobowości stwarza się im realną szansę budowania trwałych małżeństw, przeciwdziałając w ten sposób panującej współcześnie mentalności rozwodowej.  
dc.description.abstract The present article is the second part of a broader study which has been published in the earlier issue of Theology and Man and presented the characteristics of indicators of mature personality The indicators include, among others, realistic perception of reality, problem solving skills, creating and maintaining close relationships with people, possessing mature emotionality, self-actualization, self-education, coherent worldview, hierarchy of values and religious convictions. The article forms a part of a diptych which describes the significance of mature personality for marriage candidates. It also presents negative consequences which influence relationships in marriage and result from immature personality. The second part of the article includes pastoral postulates whose aim is to delineate pastoral activities which may contribute to the formation of mature personality of marriage candidates. The emphasis is on pedagogical assistance for parents in formation of mature personality of their children, reorganization of pre-marriage programs, catechization and cooperation with educational authorities and state and local governments. Through education and formation of mature personality of young people it is possible to create a real chance of building lasting marriages and counteract modern divorce mentality.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject małżeństwo
dc.subject relacje
dc.subject osobowość
dc.subject dojrzałość
dc.subject dojrzała osobowość
dc.subject marriage
dc.subject relationship
dc.subject personality
dc.subject maturity
dc.subject mature personality
dc.title Znaczenie posiadania dojrzałej osobowości u osób przygotowujących się do małżeństwa – szkic psychologiczny z uwzględnieniem wątku pastoralnego
dc.title.alternative The Importance of a Mature Personality for People Preparing for Marriage – A Psychological Sketch in a Pastoral Aspect
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations