Home

Psychological and Pedagogical Care for Children with Special Educational Needs – a System in Poland

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Baczała, Ditta
dc.contributor.author Bąbka, Jarosław
dc.contributor.author Nowicka, Agnieszka
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:50:46Z
dc.date.available 2019-02-06T14:50:46Z
dc.date.issued 2018-06-30
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 26, Vol. 1, pp. 7-20
dc.identifier.issn 2392-1544
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2018.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5640
dc.description.abstract The number of students with special educational needs continues to increase in Polish mainstream schools. The obligatory psychological and pedagogical support for children with special educational needs in Poland operates on the basis of normative acts developed by the Ministry of Education. This assistance is targeted at students of Polish state schools (primary and secondary), which also teach children and young adults with this kind of needs within the framework of inclusive education. The study in quantitative strategies (quantitative research) was conducted among the teaching staff in Polish schools located in large cities. The number of participants in the sample was approximately 130 teachers and the instrument used was a questionnaire prepared by the authors. The research concerned the effectiveness of psychological and pedagogical assistance provided to pupils with special educational needs. The research results indicate that the current scheme in Poland requires new legislation and urgent interventions, especially in terms of qualifications of teachers who work with pupils with special educational needs.
dc.description.abstract Psychologiczna i pedagogiczna opieka dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - system w Polsce Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskich szkołach ciągle rośnie. Obowiązkowe wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce funkcjonuje na podstawie aktów normatywnych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji. Pomoc ta skierowana jest do uczniów polskich szkół państwowych (podstawowych i średnich). Badanie w zakresie strategii ilościowych (badania ilościowe) przeprowadzono wśród kadry pedagogicznej w polskich szkołach zlokalizowanych w dużych miastach. Liczba uczestników w próbie wynosiła około 130 nauczycieli, a wykorzystanym narzędziem był kwestionariusz przygotowany przez autorów. Badania dotyczyły skuteczności pomocy psychologicznej i pedagogicznej świadczonej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyniki badań wskazują, że obecny system w Polsce wymaga nowych przepisów i pilnych interwencji, szczególnie w zakresie kwalifikacji nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject psychological and pedagogical care
dc.subject special educational needs
dc.subject inclusive education
dc.subject support
dc.subject opieka psychologiczna i pedagogiczna
dc.subject specjalne potrzeby edukacyjne
dc.subject edukacja włączająca
dc.subject wsparcie
dc.title Psychological and Pedagogical Care for Children with Special Educational Needs – a System in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations