Home

Chmury Arystofanesa w świetle Fenomenologii ducha. Przyczynek do antropologicznej interpretacji fenomenu komizmu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Michalski, Rafał
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:18:42Z
dc.date.available 2019-02-06T14:18:42Z
dc.date.issued 2018-06-21
dc.identifier.citation Studia z Historii Filozofii, No. 2, Vol. 9, pp. 187-217
dc.identifier.issn 2391-775X
dc.identifier.other doi:10.12775/szhf.2018.024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5600
dc.description.abstract The starting point of the article is a reconstruction of Hegel’s reflections on comedy contained in the Phenomenology of Spirit. The German philosopher puts forward the thesis that comedy is the culmination of the “religion of art” and exceeds – in terms of the degree of self-knowledge of the spirit and development of freedom – a tragedy. In the second section, I try to show that comedy is a peculiar, underestimated foreground of philosophy, from which one can deduce a post-tragic image of man different from the one proposed by the Lacanian school, Rorty’s ironism or Sloterdijk’s kynism. The point of reference will be Aristophanes’ comedy titled “Clouds”. While analyzing selected topics of this comedy, I will try to justify the thesis that the fate of Strepsjades, the main comic character, shows the process of his inner transformation. In the finale of the comedy, Aristhopanes presents the subject who freed himself from the pressures of particular needs and abstract principles, and become the medium of the birth of comic Dionysus, in which the vital human potential: “more life” (Nietzsche) or Erros (Bielik-Robson) is freed. The new comic subjectivity opposes the terrorizing power of death, fear and necessity. The finale of the comedy presents the reconciliation of subjectivity, reconciled with itself, in which the untapped, creative potential of speech and action is awakened. These comedy-Dionysian births of man open to him the perspective of a new, concrete natura naturans , grounded in a unique, individual existence, anarchic and rebel, but penetrated by a critical reflection that wants the common good in the name of the joy of life.
dc.description.abstract Punktem wyjścia artykułu jest rekonstrukcja Hegla rozważań o komedii zawartych w Fenomenologii Ducha. Niemiecki filozof stawia tam tezę, że komedia stanowi zwieńczenie „religii sztuki” i przewyższa - pod względem stopnia samowiedzy ducha i rozwoju wolności – tragedię. W drugiej części tekstu próbuję pokazać, że komedia stanowi swoiste, niedoceniane dotąd przedpole filozofii, z którego można wyprowadzić posttragiczny obraz człowieka odmienny od tego, jaki proponuje szkoła lacanowska, ironizm Rorty’ego, czy kynizm Sloterdijka. Punktem odniesienia będzie tutaj komedia Arystofanesa zatytułowana Chmury. Analizując wybrane wątki tej komedii, spróbuję uzasadnić tezę, że losy Strepsjadesa, głównego bohatera komicznego ukazują proces jego wewnętrznej przemiany. W finale komedii Arystofanes przedstawia podmiot, który uwolnił się od presji partykularnych potrzeb oraz abstrakcyjnych zasad, stając się medium narodzin komicznego Dionizosa, w którym uwalnia się witalny potencjał człowieka: „więcej życia” (Nietzsche) or Erros (Bielik-Robson). Nowa komiczna podmiotowość przeciwstawia się terroryzującej władzy śmierci, lęku i konieczności. Finał komedii przedstawia tym samym pojednaną ze sobą, doświadczającą rozkoszy podmiotowość, w której budzi się niewykorzystany, kreatywny potencjał mowy i działania. Te komediowo-dionizyjskie narodziny człowieka otwierają przed nim perspektywę nowej, konkretnej natura naturans , ugruntowanej w niepowtarzalnej, jednostkowej egzystencji, anarchicznej i rebelianckiej, ale przenikniętej krytyczną refleksją, która chce dobra wspólnego w imię radości życia.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject comedy
dc.subject Aristophanes
dc.subject Hegel
dc.subject freedom
dc.subject Erros
dc.subject subjectivity
dc.subject substance
dc.subject myth
dc.subject death
dc.subject necessity
dc.subject komedia
dc.subject Arystofanes
dc.subject Hegel
dc.subject wolność
dc.subject Erros
dc.subject podmiotowość
dc.subject substancja
dc.subject mit
dc.subject śmierć
dc.subject konieczność
dc.title Chmury Arystofanesa w świetle Fenomenologii ducha. Przyczynek do antropologicznej interpretacji fenomenu komizmu
dc.title.alternative Aristophanes’ Clouds in the Light of Phenomenology of Spirit. A Contribution to the Anthropological Interpretation of the Phenomenon of Comedy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations