Home

Powtórna i wielokrotna wiktymizacja jako andragogiczny wymiar doświadczeń osobistych kobiet ofiar przemocy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalczyk, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-07-02T13:55:55Z
dc.date.available 2018-07-02T13:55:55Z
dc.date.issued 2018-04-23
dc.identifier.citation Rocznik Andragogiczny, Vol. 24, pp. 87-101
dc.identifier.issn 2391-7571
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2017.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5312
dc.description.abstract The issue of violent experiences and actually the consequences of these events is discussed in different contexts. One of the most important issues is to indicate lifetime stock consequences of these experiences which can appear in women who have committed murder for a life partner, and revealing in the form of personality problems manifest themselves in the form of low self-esteem, guilt, anxiety, depression, suspicion, loss of hope, emotional numbness, a sense of stigma and problems in interactions with other people. Change of identity is usually accompanied by state of learned helplessness limiting the possibility of escaping from the traumatic relationship. The main objective of the study was to analyze the consequences of violence experienced by women, and in particular an indication of the specifics of the formation of the process of revictimization and multiple and the effects that this process produces in the course of their lives affecting the self-creation and definition of the identity of the victim. The study used the method of searching secondary sources. The process of victimization is initiated traumatic experiences usually to violent character. The study has been characterized have consequences that are involving the victims through the successive phases of the process and the revictimization of the original. They cause a deeper change of identity, which turn out to be, in most cases the changes irreversible. Victims are experiencing symptoms of the syndrome of learned helplessness syndrome whipped his wife, the effect of psychological traps or Stockholm syndrome. Have been described as defense mechanisms characteristic of the victims, which block the ability to defend against traumatic experiences. Often, the inevitable result is alternating identification, during which the victim comes to the role of the perpetrator.
dc.description.abstract Problematyka doświadczeń przemocowych, a właściwie następstw tych wydarzeń, omawiana jest w różnych kontekstach. Jedną z najistotniejszych kwestii jest wskazanie całożyciowych następstw tych doświadczeń, jakie pojawiać się mogą u kobiet, które dopuściły się zabójstwa partnera życiowego, a ujawniających się w postaci problemów osobowościowych ujawniających się w postaci niskiej samooceny, poczucia winy, stanów lękowych, depresji, podejrzliwości, utraty nadziei, odrętwienia uczuciowego, poczucia piętna oraz problemów w interakcjach z innymi ludźmi. Zmianom tożsamościowym towarzyszy zwykle stan wyuczonej bezradności ograniczający możliwości wydostania się z traumatycznych relacji. Głównym celem opracowania była analiza następstw doświadczanej przez kobiety przemocy, a w szczególności wskazanie specyfiki kształtowania się procesu wiktymizacji powtórnej i wielokrotnej oraz skutków, jakie proces ten wywołuje w toku ich życia wpływając na autokreację i definiowanie tożsamości ofiary. W badaniach wykorzystano metodę przeszukiwania źródeł wtórnych. Proces wiktymizacji zapoczątkowany jest doświadczeniami traumatycznymi zwykle o charakterze przemocowym. W opracowaniu zostały scharakteryzowane konsekwencje, jakie stają się udziałem ofiary przechodzącej przez kolejne fazy procesu wiktymizacji pierwotnej i powtórnej. Powodują one coraz głębsze zmiany tożsamości, które okazują się w większości przypadków zmianami nieodwracalnymi. Ofiary doświadczają objawów syndromu wyuczonej bezradności, syndromu bitej żony, efektu psychologicznej pułapki czy syndromu sztokholmskiego. Opisane zostały także mechanizmy obronne charakterystyczne dla ofiar, które blokują możliwość obrony przed traumatycznymi doświadczeniami. Często nieuniknionym skutkiem jest naprzemienna identyfikacja, podczas której ofiara wchodzi w rolę sprawcy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject the victim
dc.subject victimization
dc.subject revictimization
dc.subject defense mechanisms
dc.subject alternating identification
dc.subject ofiara
dc.subject wiktymizacja
dc.subject wiktymizacja powtórna
dc.subject mechanizmy obronne
dc.subject naprzemienna identyfikacja
dc.title Powtórna i wielokrotna wiktymizacja jako andragogiczny wymiar doświadczeń osobistych kobiet ofiar przemocy
dc.title.alternative Repeated and multiple victimization as an andragogical dimension of the personal experiences of the female victims of violence
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations