Home

Shutting down of the quantitative easing programme by European Central Bank as a threat to the market cost of capital among less credible EU member states

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2018-03-11T10:24:41Z
dc.date.available 2018-03-11T10:24:41Z
dc.date.issued 2018-03-11
dc.identifier.citation Torun International Studies No. 1 (10), 2017, pp. 111–126.
dc.identifier.issn 2391-7601
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2017.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5115
dc.description.abstract The ongoing process of shutting down the QE programme by ECB and possible reduction of its balance sheet might result in rapid corrections in the capital cost and the occurrence of the sudden stop phenomenon in the case of countries that are less credible and strongly depending on external sources of financing, thus more sensitive and less resistant towards external shocks, i.e. in countries which are the greatest beneficiaries of risk underestimation in the case of unprecedented increase in global liquidity made by major central banks after the crisis of 2008. This threat is essentially related to Poland as, apart from strong dependence from external capital which is necessary to finance the process of developmental catch-up and rolling over of the dynamically growing both public and private debt, which is additionally increased by lack of membership in the Eurozone; this is reflected in lower ratings or market cost of capital which suppress developmental possibilities of Polish economy and contribute to faster debt accumulation.
dc.description.abstract Trwający proces wygaszania program QE przez EBC oraz ewentualna redukcja jego bilansu grożą skokowymi korektami w koszcie kapitału i wystąpieniem zjawiska sudden stop w przypadku mniej wiarygodnych, silnie uzależnionych od zewnętrznego finansowania, a więc bardziej wrażliwych i mniej odpornych na zewnętrzne szoki państw, będących największymi beneficjantami zjawiska niedoszacowania ryzyka w sytuacji bezprecedensowego zwiększenia globalnej płynności przez główne banki centralne na świecie po kryzysie z 2008 r. Zagrożenie to w szczególnym stopniu dotyczy Polski, która poza silnym uzależnieniem od zagranicznego kapitału, niezbędnym do finansowania procesu nadrabiania zaległości rozwojowych i rolowania dynamicznie rosnącego niemałego, zarówno publicznego, jak i prywatnego zadłużenia, wzmaga dodatkowo brak przynależności do strefy euro, co znajduje odzwierciedlenie w niższych ratingach czy rynkowym koszcie kapitału, hamujących możliwości rozwojowe polskiej gospodarki i powodujących szybsze nawarstwiania się długów.
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Torun International Studies;No. 1 (10)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject central bank
dc.subject monetary policy
dc.subject quantitative easing
dc.subject balance sheet
dc.subject market cost of capital
dc.subject economic prospects
dc.title Shutting down of the quantitative easing programme by European Central Bank as a threat to the market cost of capital among less credible EU member states
dc.title.alternative Wygaszanie programu quantitative easing przez Europejski Bank Centralny zagrożeniem dla rynkowego kosztu kapitału w mniej wiarygodnych państwach EU
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations