Home

Alasdair MacIntyre czy Jacek Woroniecki? W poszukiwaniu teorii cnoty inspirującej dla pedagogiki

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Horowski, Jarosław
dc.date.accessioned 2018-02-23T12:10:40Z
dc.date.available 2018-02-23T12:10:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, s. 121-154
dc.identifier.isbn 978-83-7241-886-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5092
dc.description.abstract Celem artykułu jest porównanie dwóch teorii cnoty. Pierwszą sformułował Alasdair MacIntyre, odwołując się do myśli Arystotelesa. Druga, opracowana przez Jacka Woronieckiego, powstała na fundamencie filozofii św. Tomasza z Akwinu. Autor artykułu porównuje obydwie teorie, zwracając uwagę na to, jak określają cel ludzkiego życia i jaką teorię dobra zakładają. Woroniecki wskazuje na cel transcendentny, a dobro traktuje jako obiektywne. Wylicza też cztery cnoty, które stanowią fundament wszystkich innych cnót. Są to cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. MacIntyre uznaje, że cel ludzkiego życia związany jest z uczestnictwem we wspólnocie i dobrami wewnętrznymi, które można zdobyć przez zaangażowanie w życie społeczne. Ponieważ w jego teorii dobro jest relatywizowane, dlatego cnoty też mają względny charakter. Porównanie prowadzi do wniosku, że Woroniecki opisuje cnoty na zupełnie innym poziomie niż MacIntyre. Charakteryzując cnoty, wskazuje na jakości człowieka, które świadczą o jego podmiotowości. Cnoty w ujęciu MacIntyre’a to egzemplifikacje cnót kardynalnych w różnych kontekstach, w których funkcjonuje konkretny człowiek. Obydwie teorie przedstawiają więc cnotę w różnych aspektach i są wobec siebie komplementarne. Druga część artykułu poświęcona została porównaniu pedagogicznych implikacji obydwu teorii. W jego wyniku okazuje się, że Woroniecki wskazuje na wartość doświadczenia obiektywnej rzeczywistości w kształtowaniu cnót, natomiast MacIntyre podkreśla wartość wspólnoty i tradycji poszukiwania dobra, tworzonej w jej ramach.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject cnota
dc.subject pedagogika neotomistyczna
dc.subject Alasdair MacIntyre
dc.subject Jacek Woroniecki
dc.title Alasdair MacIntyre czy Jacek Woroniecki? W poszukiwaniu teorii cnoty inspirującej dla pedagogiki
dc.title.alternative Alasdair MacIntyre or Jacek Woroniecki? In the search of the virtue theory to in-spire pedagogy
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository



Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations