Home

CONDICTIO CAUSA DATA CAUSA NON SECUTA JAKO PODSTAWA ŻĄDANIA ZWROTU ŚWIADCZENIA SPEŁNIONEGO W TRAKCIE TRWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO – DOŚWIADCZENIA SĄDÓW SZKOCKICH

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sobczyk, Marek
dc.date.accessioned 2018-02-16T07:41:47Z
dc.date.available 2018-02-16T07:41:47Z
dc.date.issued 2017-12-09
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, pp. 29-50
dc.identifier.issn 2391-7865
dc.identifier.other doi:10.12775/TSP-W.2017.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4981
dc.description.abstract Cohabitation understood as a relationship between two persons of the opposite or the same sex who are not married is not regulated in Polish Law. For this reason Polish courts often meet obstacles when they try to settle property disputes between ex-cohabitants, especially when one of the partners has made significant financial contribution to the property of another in expectation that they would get married or remain in their informal relationship for a long time (until death).
dc.description.abstract La convivenza intesa come un’unione tra due persone del contrario o dello stesso sesso che non sono sposate non è regolata dalla legge polacca. Per questo motivo i giudici polacchi a volte incontrano ostacoli quando tentano di risolvere le controversie realtive alla proprietà tra ex conviventi, specialmente qualora uno dei partner abbia dato un contributo finanziario significativo alla patrimonio di un altro in attesa che si sposino o rimangano nella loro unione informale per un lungo periodo (fino alla morte). Spesso accade che il partner contribuisca all'acquisizione di una terra, una casa o alla costruzione di una casa che diventi la proprietà del suo partner e dopo la separazione cerca il rimborso. L’autore propone che uno degli strumenti giuridici utili per i giudici polacchi sia la condictio causa data causa non secuta la cui equivalente nel diritto polacco è il concetto della prestazione fornita per uno scopo non conseguito (art. 410 com. 2 del codice civile polacco). Tuttavia, la questione in esame è controversa nella dottrina polacca. Il contributo presenta come il giudice scozzese utilizza la condictio causa data causa non secuta . In base alle osservazioni riguardanti i casi scozzesi, l’autore trarre alcune conclusioni che consentirebbero ai giudici polacchi di attuare efficacemente questo strumento giuridico.
dc.description.abstract Wzrastająca liczba związków o charakterze niemałżeńskim, nazywanych konkubinatami lub związkami partnerskimi, łączy się z koniecznością rozwiązywania co raz częstszych sporów dotyczących skutków ustania związku, w tym rozliczeń świadczeń spełnianych na rzecz drugiej strony w czasie jego trwania. Wobec braku regulacji ustawowej tej kwestii i wątpliwych perspektyw aby, przynajmniej w nieodległej przyszłości, stan ten się zmienił, polskie sądy zmuszone są poszukiwać instrumentów prawnych rozwiązywania sporów na tym tle, z których, wydaje się, żaden nie uwzględnia w pełni złożonego i skomplikowanego charakteru relacji łączących strony takich związków. Z uwagi na ugruntowany już pogląd o niedopuszczalności stosowania, nawet per analogiam, przepisów dotyczących stosunków majątkowych wynikających z zawarcia małżeństwa, przyjmuje się, że charakter i skutki powiązań majątkowych powstałych w związku z faktycznym utrzymywaniem wspólnoty przez konkubentów należy oceniać na podstawie unormowań właściwych ze względu na rodzaj i treść tych stosunków.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject cohabitation
dc.subject settlements between cohabitants
dc.subject condictio causa data causa non secuta
dc.subject unjustified enrichment
dc.subject verdicts of Scots courts
dc.subject La condictio causa data causa non secuta
dc.subject convivenza
dc.subject l’esperienza del giudice scozzese
dc.subject związek partnerski
dc.subject konkubinat
dc.subject rozliczenia między konkubentami
dc.subject condictio causa data causa non secuta
dc.subject bezpodstawne wzbogacenie
dc.subject orzecznictwo sądów szkockich
dc.title CONDICTIO CAUSA DATA CAUSA NON SECUTA JAKO PODSTAWA ŻĄDANIA ZWROTU ŚWIADCZENIA SPEŁNIONEGO W TRAKCIE TRWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO – DOŚWIADCZENIA SĄDÓW SZKOCKICH
dc.title.alternative Condictio causa data causa non secuta - settlements between cohabitants in the light of verdicts of Scots courts
dc.title.alternative La condictio causa data causa non secuta come fondamento giuridico per rimborso della prestazione fornita nel corso della convivenza – l’esperienza del giudice scozzese
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations