Home

Pozyskiwanie informacji przez służby specjalne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Jarczewska-Walendziak, Katarzyna
dc.date.accessioned 2018-02-16T07:20:53Z
dc.date.available 2018-02-16T07:20:53Z
dc.date.issued 2017-10-18
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (18), Vol. 10, pp. 135-148
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2017.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4954
dc.description.abstract Postępujący przyrost zasobów informacji jawnej oraz możliwość szybkiego i łatwego ich pozyskiwania sprawiają, że coraz częściej różne podmioty wykorzystują je w podejmowanych przez siebie działaniach. Sytuację taką obserwuje się m.in. w służbach śledczych, które korzystają z tego typu zasobów przed przystąpieniem do oraz w trakcie wykonywania dalszych działań wywiadowczych prowadzonych innymi środkami. Niniejszy artykuł jest próbą opisu możliwości wykorzystywania otwartych źródeł informacji w pracy służb śledczych. Autorka przybliża istotę i znaczenie informacji jawno-źródłowych, etapy ich analizy, rodzaje istniejących źródeł oraz przykłady ich wykorzystywania przez służby śledcze w Polsce, jak i za granicą. Osobne miejsce w artykule zajmuje prezentacja zalet i wad wywiadu białego oraz ograniczeń w wykorzystywaniu otwartych źródeł informacji wynikających z przyrostu zasobów informacyjnych oraz automatyzacji procesów wyszukiwania informacji.
dc.description.abstract The progressive increase in overt information resources and the ability to quickly and easily access them make more and more different entities use them in actions they take. Such a situation is observed, among others, in investigative services that use these resources prior to and during the execution of further intelligence activities conducted by other means. This article is an attempt to describe the possibility of using open sources of information in the work of investigative services. It describes the essence and importance of overtly accessible information, the stages of its analysis and examples of its use by the prosecution services in Poland and abroad. The article also presents advantages and disadvantages of the so-called white interview and restrictions on the use of information open sources resulting from information resources increase and automation of information retrieval.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject analiza informacji
dc.subject otwarte źródła informacj
dc.subject służby bezpieczeństwa
dc.subject służby śledcze
dc.subject analysis of information
dc.subject investigative services
dc.subject open sources of information
dc.subject security services
dc.title Pozyskiwanie informacji przez służby specjalne
dc.title.alternative The Use of Open Source Information for Investigative Services
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations