Home

Mistyczne małżeństwo Jezusa i św. Siostry Faustyny jako paradygmat budowania miłości i relacji małżeńskich. Dyskurs na podstawie analizy „Dzienniczka”

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tykarski, Sławomir
dc.date.accessioned 2017-09-08T07:32:22Z
dc.date.available 2017-09-08T07:32:22Z
dc.date.issued 2017-06-23
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 1, Vol. 37, pp. 147-166
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2017.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4587
dc.description.abstract Przyglądając się tytułowi artykułu, czytelnik może się zastanawiać czy tak dwie różne rzeczywistości, jakimi są mistyczne zaślubiny i relacje małżeńskie w ogóle mają ze sobą coś wspólnego i czy tak odmienne rzeczywistości można ze sobą zestawić. Odpowiedź jest pozytywna, niemniej z bardzo ważnym zastrzeżeniem. Otóż można dokonać porównania, ale tylko czyniąc to w daleko idący sposób per analogiam. W związku z tym nie każda rzeczywistość, mająca swoje miejsce w małżeństwie mistycznym, znajdzie odwzorowanie w związku małżeńskim. Podstawowym powodem jest różność osób. W mistycznym zaślubinach jest bezpośrednie spotkanie Osoby Boskiej z ludzką, Stworzyciela ze stworzeniem. Wykracza to poza możliwość opisu i językowego ujęcia. Natomiast w związku małżeńskim ma się do czynienia ze spotkaniem dwóch istot równych sobie co do natury. Stąd też podczas rozważania nie każdą rzeczywistość będzie można w prosty sposób przełożyć z jednego rodzaju związku do drugiego. Niemniej istnieją elementy, które mogą posłużyć jako wzorzec do budowania relacji małżeńskiej w oparciu o mistyczne zaślubiny Jezusa ze św. Siostrą Faustyną. Podstawą ku temu są na wskroś ludzkie uczucia, jakie żywiła św. Faustyna do Chrystusa. Niejednokrotnie zachowuje się względem Jezusa jak osoba zakochana. Zatem można poddać analizie całą jej sferę emocjonalną. Ponadto Jezus jest Bogiem-Człowiekiem, dlatego i On jako Człowiek posiadał i wyrażał swoje uczucia względem Faustyny, co łatwo można dostrzec analizując treść „Dzienniczka”. Świętą Faustynę z Jezusem łączyła miłość. Można ją zatem scharakteryzować pod kątem psychologii, dlatego w artykule skorzystano z myśli prof. Bogdana Wojcieszke, który wyodrębnia trzy podstawowe składniki miłości. Są nimi: intymnoś namiętność i zobowiązanie. Na bazie tych elementów dokonano analizy relacji miłosnej między Faustyną, a Chrystusem podając konkretne przykłady zachowań, które wzmacniały ich więzi i pogłębiały miłość. Do kształtowania intymności można zaliczyć takie zachowania jak: częsta rozmowa, dzielenie się przeżyciami wewnętrznymi, tworzenie poczucia bezpieczeństwa, zaufanie, praca nad zmianą swoich zachowań dla dobra drugiej osoby. Namiętność zaś pogłębia się poprzez przytulenie, dotyk, poczucie wzajemności i wyłączności, wyrażanie tęsknoty, emocjonalną ekscytację. Do zobowiązania można zaliczyć podtrzymywanie decyzji związanej z wyborem współmałżonka, zaangażowaniu w związek, wspólnie pokonywanych trudności i kryzysów. W treści artykułu podane są konkretne propozycje w jaki sposób małżonkowie mogą budować między sobą miłosną relację. Przyglądając się tytułowi artykułu, czytelnik może się zastanawiać czy tak dwie różne rzeczywistości, jakimi są mistyczne zaślubiny i relacje małżeńskie w ogóle mają ze sobą coś wspólnego i czy tak odmienne rzeczywistości można ze sobą zestawić. Odpowiedź jest pozytywna, niemniej z bardzo ważnym zastrzeżeniem. Otóż można dokonać porównania, ale tylko czyniąc to w daleko idący sposób per analogiam. W związku z tym nie każda rzeczywistość, mająca swoje miejsce w małżeństwie mistycznym, znajdzie odwzorowanie w związku małżeńskim. Podstawowym powodem jest różność osób. W mistycznym zaślubinach jest bezpośrednie spotkanie Osoby Boskiej z ludzką, Stworzyciela ze stworzeniem. Wykracza to poza możliwość opisu i językowego ujęcia. Natomiast w związku małżeńskim ma się do czynienia ze spotkaniem dwóch istot równych sobie co do natury. Stąd też podczas rozważania nie każdą rzeczywistość będzie można w prosty sposób przełożyć z jednego rodzaju związku do drugiego. Niemniej istnieją elementy, które mogą posłużyć jako wzorzec do budowania relacji małżeńskiej w oparciu o mistyczne zaślubiny Jezusa ze św. Siostrą Faustyną. Podstawą ku temu są na wskroś ludzkie uczucia, jakie żywiła św. Faustyna do Chrystusa. Niejednokrotnie zachowuje się względem Jezusa jak osoba zakochana. Zatem można poddać analizie całą jej sferę emocjonalną. Ponadto Jezus jest Bogiem-Człowiekiem, dlatego i On jako Człowiek posiadał i wyrażał swoje uczucia względem Faustyny, co łatwo można dostrzec analizując treść „Dzienniczka”. Świętą Faustynę z Jezusem łączyła miłość. Można ją zatem scharakteryzować pod kątem psychologii, dlatego w artykule skorzystano z myśli prof. Bogdana Wojcieszke, który wyodrębnia trzy podstawowe składniki miłości. Są nimi: intymnoś namiętność i zobowiązanie. Na bazie tych elementów dokonano analizy relacji miłosnej między Faustyną, a Chrystusem podając konkretne przykłady zachowań, które wzmacniały ich więzi i pogłębiały miłość. Do kształtowania intymności można zaliczyć takie zachowania jak: częsta rozmowa, dzielenie się przeżyciami wewnętrznymi, tworzenie poczucia bezpieczeństwa, zaufanie, praca nad zmianą swoich zachowań dla dobra drugiej osoby. Namiętność zaś pogłębia się poprzez przytulenie, dotyk, poczucie wzajemności i wyłączności, wyrażanie tęsknoty, emocjonalną ekscytację. Do zobowiązania można zaliczyć podtrzymywanie decyzji związanej z wyborem współmałżonka, zaangażowaniu w związek, wspólnie pokonywanych trudności i kryzysów. W treści artykułu podane są konkretne propozycje w jaki sposób małżonkowie mogą budować między sobą miłosną relację. 
dc.description.abstract The Mystical Marriage of Jesus and St. Sister Faustina as a Paradigm for Building Love and Marital Bond based on the Analysis of The Diary of Sister Faustina. Looking at the title of the article, a reader may wonder whether two different realities, namely a mystical betrothal and marriage relations, have something in common and whether such distinct realities can be juxtaposed. The answer is affirmative, but with one important exception. The comparison can be made only per analogiam, as not every reality which takes place in a mystical marriage finds its reflection in marriage relationship. The basic reason is the difference of persons. The mystical marriage is a direct encounter of the Divine Person with a human, the Creator with the creation. It exceeds the possibility of description and rendering in a linguistic way. A marriage consists in the encounter of two beings who are equal when it comes to their nature. Thus, in the reflection it is not possible to translate one reality into the other in a simple manner. However, there exist elements which may serve as a paradigm for building a marital bond relying on the mystical marriage of Jesus and St. Sister Faustina. The foundation of it is the thoroughly human feelings of St. Faustina towards Jesus. On several occasions she behaves towards Jesus like a person who is in love. Thus, her entire emotional sphere can be analysed. Moreover, Jesus is God and man and as a man he possessed and expressed his feelings towards Faustina, which is visible when analysing The Diary . St. Faustina was united with Jesus in love. Thus, this relationship might be characterized from a psychological point of view proposed by Bogdan Wojciszke who distinguishes three basic ingredients of love, which are intimacy, passion and commitment. Relying on those elements the analysis of the love relation between Faustina and Christ has been carried out, offering examples of behaviour which strengthened their bond and deepened love. Intimacy is shaped through frequent conversations, sharing inner experiences, creating the sense of security, trust and personal development for the sake of the other person. Passion is deepened through hugging, touch, the feeling of mutuality and exclusiveness, longing and emotional excitation. Commitment denotes maintaining the decision concerning the choice of a spouse, engagement in the relationship, overcoming difficulties and crises together. The article offers concrete suggestions on how spouses can build their love relationship.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Faustyna Kowalska
dc.subject Jezus Chrystus
dc.subject mistyczne małżeństwo
dc.subject Faustina Kowalska
dc.subject Divine Mercy
dc.subject Jesus Christ
dc.subject Mystical Marriage
dc.title Mistyczne małżeństwo Jezusa i św. Siostry Faustyny jako paradygmat budowania miłości i relacji małżeńskich. Dyskurs na podstawie analizy „Dzienniczka”
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations