Home

Gród w Słupsku i jego losy na tle wczesnośredniowiecznej sieci grodowej ziemi słupskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szczepanik, Paweł
dc.date.accessioned 2017-09-08T06:47:42Z
dc.date.available 2017-09-08T06:47:42Z
dc.date.issued 2017-07-25
dc.identifier.citation Archaeologia Historica Polona, Vol. 24, pp. 135-152
dc.identifier.issn 1425-3534
dc.identifier.other doi:10.12775/AHP.2016.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4576
dc.description.abstract Tekst jest próbą ukazania stanu badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym ziemi słupskiej. Zainteresowanie tą problematyką sięga początków ubiegłego stulecia. Kolejnym istotnym etapem były badania weryfikacyjno-sondażowe prowadzone w latach 60. i 70. XX wieku, które zostały zwieńczone katalogowymi publikacjami systematyzującymi wiedzę w zakresie rozpoznania wczesnośredniowiecznych grodzisk na terenie byłego województwa słupskiego. W latach 60. XX wieku przeprowadzono również badania archeologiczne na nizinnym grodzisku w Słupsku, jednak nie doczekały się one monograficznego opracowania. W niniejszym artykule przedstawiono wczesnośredniowieczny Słupsk jako ośrodek centralny ulokowany nad Słupią, na przecięciu szlaków komunikacyjno-handlowych z północy na południe i ze wschodu na zachód. Przechodził on liczne transformacje – w miejscu grodu ulokowano kolejno siedziby kasztelańską, krzyżacką, ostatecznie zaś, znajdującego się tam do dziś, kościoła pw. św. Ottona.
dc.description.abstract The article deals with the issue of state of research on early medieval stronghold settlement in Słupsk Land. Archaeological interest in strongholds, dating back to the early last century unfortunately does not reflect the state of recognition of these structures as a result of open-area archaeological excavations. Also, the results of excavations on stronghold in Słupsk, which, although was excavated for two seasons, were not published in a comprehensive manner. Nevertheless, even those not very numerous archaeological sources, along with historical ones, allow to perceive the stronghold in Słupsk as a central place, located originally on the island, where were crossing trade routes, both from east to west and from north to south. This very good location enabled the rapid development of the aforementioned urban centre, where the old stronghold underwent subsequent transformations related to the foundation there the castellan and Teutonic Order seat, and finally the church located there today.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Słupsk
dc.subject Ziemia Słupska
dc.subject Pomorze wschodnie
dc.subject wczesne średniowiecze
dc.subject grodziska
dc.subject kościoły średniowieczne
dc.subject Słupsk Land
dc.subject Eastern Pomerania
dc.subject early Middle Ages
dc.subject strongholds
dc.subject medieval churches
dc.title Gród w Słupsku i jego losy na tle wczesnośredniowiecznej sieci grodowej ziemi słupskiej
dc.title.alternative Stronghold in Słupsk and its fate against the background of early medieval stronghold network of Słupsk Land
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations