Home

Architektura picture booka. Twórczość Iwony Chmielewskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Baszewska, Marta
dc.date.accessioned 2017-09-06T08:38:03Z
dc.date.available 2017-09-06T08:38:03Z
dc.date.issued 2017-05-18
dc.identifier.citation Sztuka Edycji, No. 2, Vol. 10, pp. 115-124
dc.identifier.issn 2391-7903
dc.identifier.other doi:10.12775/SE.2016.025
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4526
dc.description.abstract The aim of the article is an attempt to characterize iconolinguistic book with special care about its publishing distinctive features. The author shows how much this particular phenomenon from borderland of literature and world of images depends on cultural changes context and also on editing and publishing progress. Baszewska points out the difference between picturebook and illustrated book referring to an idea of iconolinguistic unity. She also provides the reader with synthetic preview of polish and western research status. The next description is semantic and anthropological context of picturebook in addition to its publishing forms and its influence on functioning and perception of this phenomenon. Futhermore Baszewska writes about the dependence of picturebook from comic book – especially about similarities and differences in graphic outline, workmanship, relation between word and image, illustration style, that is – all the formal aspects. The author shows diversity of picturebook types which are still more known to the western research workers and readers than to polish. In conclusion Baszewska presents works of famous polish picturebook author – Iwona Chmielewska – as masterpieces of its genre, which include all the sine qua non conditions of iconolinguistic books.
dc.description.abstract Celem artykułu jest próba scharakteryzowania książki ikonolingwistycznej ze szczególnym uwzględnieniem jej edytorskich cech dystynktywnych. Autorka ukazuje, jak bardzo specyficzne zjawisko z pogranicza literatury i świata obrazu jest zależne od kontekstu przemian kulturowych, a także rozwoju drukarstwa i edytorstwa. Baszewska wskazuje na różnice między książką obrazkową a ilustrowaną, odwołując się do pojęcia jedności ikonolingwistycznej. Omawia przy tym syntetycznie stan badań polskich i zachodnich. Następnie opisuje zjawisko książki obrazkowej w kontekście semantycznym i antropologicznym, odwołując się do istotnych kwestii edycji takiego tekstu kultury i ich wpływu na jego postrzeganie oraz funkcjonowanie. Kolejną kwestią rozpatrywaną przez Baszewską jest zależność książki ikonolingwistycznej od komiksu, zwłaszcza podobieństwa i różnice dotyczące wyglądu, wykonania, stosunku obrazu do słowa, stylów ilustrowania, czyli formy. Autorka ukazuje rozmaitość typów książki obrazkowej, które ciągle dużo bardziej rozpowszechnione i znane okazują się zarówno wśród czytelników, jak i badaczy zachodnich niż polskich.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject picture book
dc.subject iconotext
dc.subject comic book
dc.subject illustrations
dc.subject Iwona Chmielewska
dc.subject literature for children and young people
dc.subject książka ikonolingwistyczna
dc.subject książka obrazkowa
dc.subject ilustracje
dc.subject komiks
dc.subject literatura dla dzieci i młodzieży
dc.subject ikonotekst
dc.title Architektura picture booka. Twórczość Iwony Chmielewskiej
dc.title.alternative Architecture of picturebook. Works of Iwona Chmielewska
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations