Home

Mały mocarz – Nowa Zelandia jako przykład roli międzynarodowej osiągniętej dobrą reputacją

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czechowska, Lucyna
dc.date.accessioned 2017-08-11T05:44:01Z
dc.date.available 2017-08-11T05:44:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Athenaeum : Polska w świecie vol. 54, 2017, s. 7 - 22
dc.identifier.issn 1505-2192
dc.identifier.other 10.15804/athena.2017.54.01
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4442
dc.description.abstract Artykuł skoncentrowany jest wokół analizy fenomenu roli międzynarodowej, jaką osiągnęła we współczesnej Azji Wschodniej Nowa Zelandia. Opierając się na modelu PIPP, oszacowuję poszczególne elementy składające się na rolę międzynarodową (potęgę, wpływ, obecność i działalność międzynarodową) wszystkich Partnerów Dialogowych ASEAN – centralnej organizacji regionalnej w tej części świata. Następnie przy pomocy analizy strategicznych narracji weryfi kuję hipotezę upatrującą przyczynę sukcesu Nowej Zelandii w jej niezmiennej od dekad dobrej reputacji.
dc.description.abstract Th e article is focused on the analysis of the phenomenon of international role gained by New Zealand in contemporary East Asia. Using the PIPP model, I estimated each element of the international role (power, infl uence, presence, and performance) of all Dialogue Partners of ASEAN – the central regional organization in this part of the world. Th en, with the help of strategic narratives analysis, I verifi ed the hypothesis perceiving the reason for the success of New Zealand in its unchanged for decades good reputation.
dc.description.sponsorship Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu „Model idealny partnerstwa strategicznego pomiędzy państwem a organizacją międzynarodową”. Został on sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr UMO-2013/11/D/HS5/01260 (“SONATA 6”).
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject rola międzynarodowa
dc.subject Model PIPP
dc.subject analiza strategicznych narracji
dc.subject Nowa Zelandia
dc.subject reputacja
dc.subject international role
dc.subject PIPP model
dc.subject strategic narratives analysis
dc.subject New Zealand
dc.subject reputation
dc.title Mały mocarz – Nowa Zelandia jako przykład roli międzynarodowej osiągniętej dobrą reputacją
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations