Home

Nowe życie i duchowość chrzcielna

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Suwiński, Stanisław
dc.date.accessioned 2017-06-30T09:42:58Z
dc.date.available 2017-06-30T09:42:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Studia Gdańskie T. 39, 2016, s. 69-79
dc.identifier.issn 0137-4338
dc.identifier.other http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/index.php/wydanie/tom-xxxix-2016/
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4399
dc.description.abstract Teologia duchowości kształtowała się przez wieki i często jest nazywana teologiczną refleksją nad dążeniem chrześcijanina do rozwoju ku pełni życia ludzkiego oraz osobowego spotkania z Bogiem. Chrzest św. jest fundamentem w budowaniu tej osobowej relacji z Bogiem. Sama duchowość zaś nie należy do rzeczywistości prostych, lecz składa się z różnych czynników podmiotowo--przedmiotowych, na których łaska chrztu się rozwija. Dzięki tej łasce ochrzczony jest włączony w tajemnicę Chrystusa, która jest tajemnicą zbawienia. A zatem duchowość chrzcielna, która wprowadza chrześcijanina w nowe życie w Chrystusie, wynika też ze źródła, jakim jest sam Chrystus. Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie w następujących punktach: 1.Katechizmowe ujęcie chrztu; 2.Ku nowemu życiu; 3.Otwartość na przebóstwienie człowieka; 4.Duchowość chrzcielna; 5.Chrzest darem dla Kościoła.
dc.description.abstract Spiritual theology has been shaped for centuries and is frequently called the theological reflection upon the pursuit of a Christian towards the development of the plenitude of life and personal meeting with God. Baptism lays the foundations for building this personal relation with God. Spirituality itself is not a simple reality; instead, it consists of various subject- and- object factors which form the basis for the development of baptismal graces. Thanks to these graces, the baptized person is integrated into the mystery of Jesus, which is the mystery of salvation. Thus, baptismal spirituality which introduces a Christian into the new life in Christ, also results from the source, which is Christ Himself. The article discusses the issue according to the following points: 1. Baptism from the perspective of the catechism; 2. Towards the new life; 3. Openness to the deification of the human; 4. Baptismal spirituality; 5. Baptism as a gift for the Church.
dc.language.iso pol
dc.publisher Gdańskie Semiarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject duchowość chrzcielna
dc.subject nowe życie
dc.subject Duch Święty
dc.subject owoce chrztu
dc.subject przebóstwienie
dc.subject baptismal spirituality
dc.subject new life
dc.subject Holy Spirit
dc.subject fruits of baptism
dc.subject deification
dc.title Nowe życie i duchowość chrzcielna
dc.title.alternative New Life and Baptismal Spirituality
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations