Home

Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez osoby fizyczne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Falkowska, Anna
dc.date.accessioned 2017-05-23T16:10:23Z
dc.date.available 2017-05-23T16:10:23Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej. Kompendium wiedzy, studium przypadków
dc.identifier.isbn 9788362049097
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4341
dc.description.abstract Rozdział obejmuje praktyczną analizę aktualnych regulacji prawnych odnoszących się do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wstępne uwagi poświecone zostały normatywnym gwarancjom zasady swobody działalności gospodarczej oraz dopuszczalności wprowadzania wyjątków od tej zasady. Zasadnicza cześć rozdziału zawiera analizę poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej: jednoosobowych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych. Przedstawiano też prawne aspekty dotyczące dopuszczalności tworzenia oraz zasad prowadzenia spółki cichej. Uwypuklona została specyfika każdej z wyżej wymienionych form, ze wskazaniem na ich wady i zalety. Analizując prowadzenie działalności przez osoby fizyczne, wskazano także na najnowsze regulacje wprowadzające system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiący realizację zasady „zero okienka”. Przedstawiono również wymogi formalne, które należy spełnić by założyć konkretny typ działalności gospodarczej. Dalsze uwagi poświęcono zasadom odpowiedzialności poszczególnych przedsiębiorców za zobowiązania, prowadzenia spraw przedsiębiorstwa oraz regułom reprezentacji. Przedstawiono ponadto kryteria wyboru określonej formy prawnej przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na najczęstsze problemy prawne powstające w trakcie zakładania lub prowadzenia poszczególnych typów działalności gospodarczej.
dc.description.abstract The chapter includes a practical analysis of current regulations relating to starting and running a business in Poland. Initial comments were devoted to legislative guarantees of the freedom of economic activity and may be placed on the exceptions to this rule. The main part of the chapter provides an analysis of the various forms of business: sole traders who are natural persons, civil partnerships, partnerships and companies trading companies. Also presented the legal aspects regarding the acceptability of the formulation and the conduct of the company's quiet. Has highlighted the specifics of each of these forms, indicating their advantages and disadvantages. Analyzing activities by individuals, identified as the most recent regulations introducing a system of the Central Register and Information on Economic Activity, which is the implementation of the 'no counter. " Also presents the formal requirements that must be met to create a specific type of economic activity. Further attention was paid to the principles of individual responsibility for the obligations of business, manage the affairs of the company and the rules of representation. The authors presented the criteria for the selection of certain types of businesses. Attention was drawn to the most common legal problems that arise during the establishment and conduct various types of economic activity.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject działalność gospodarcza
dc.subject spółki
dc.subject Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
dc.title Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez osoby fizyczne
dc.title.alternative Legal Aspects of Organizing and Conducting Economic Activity by Natural Persons in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations