Home

Niedookreślenie, dekonkretyzacja i zmienne językowe – o quasi-tautologicznych układach typu 'ten i ten', 'to i to', 'tak a tak'

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żabowska, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-05-22T08:11:35Z
dc.date.available 2017-05-22T08:11:35Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation LingVaria nr 1 (23), 2017, ss. 115 - 129
dc.identifier.issn 1896-2122
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4338
dc.description.abstract Przedmiotem analiz jest opis semantyczno-składniowy wyrażeń typu ten i ten, tak a tak. Nie są to jednostki języka, ale konstrukcje stanowiące efekt wypełnienia miejsc przewidzianych dla zaimków anaforycznych w układach _i i _i oraz _i a _i. W odróżnieniu od układu _i i _j omawiane konstrukcje idiomatycznie wyrażają odniesienie do pojedynczych elementów, nie są więc tautologiczne. W artykule formułuję następujące hipotezy: a) wyrażenia takie używane są w zdaniach referujących inny akt mowy (rzeczywisty lub potencjalny), nie służą jednak do wyznaczenia elementu w bieżącej wypowiedzi, ale zdają sprawę ze wskazania dokonanego w wypowiedzi przywoływanej; b) analizowane konstrukcje funkcjonują jako „markery pozycji” w zdaniu, ale nie mogą być interpretowane jak zmienne logiczne, zachowują bowiem cechy wyrażeń językowych.
dc.description.abstract The paper analyses the semantic-syntactic description of expressions of the 'ten i ten', 'tak a tak' (‘such and such’, ‘so and so’) type. These are not units of language but rather constructions which result from the filling of slots meant for anaphoric pronouns in such arrangements as '_i i _i' and '_i a _i'. In contrast to the '_i i _j' arrangement, the discussed idiomatic constructions express a reference to single elements, and hence are not tautological. The paper formulates the following hypotheses: a) expressions of this kind are used in sentences which refer to a different act of speech (potential or real) but instead of designating an element in the current utterance, they recount a reference made in the adduced utterance; b) the analysed constructions act as “position markers” in a sentence, but despite that, they cannot be interpreted as logical variables because they preserve the characteristics of linguistic expressions.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject zaimki
dc.subject referencja
dc.subject anafora
dc.subject quasi-tautologie
dc.subject zmienne
dc.title Niedookreślenie, dekonkretyzacja i zmienne językowe – o quasi-tautologicznych układach typu 'ten i ten', 'to i to', 'tak a tak'
dc.title.alternative Underclarification, substantiation and language variables. On quasi-tautological arrangements of the 'ten i ten', 'to i to', 'tak a tak' type
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations