Home

Oddziaływania terapeutyczno -resocjalizacyjne wobec sprawców seksualnego wykorzystywania dzieci w kontekście teorii wieloczynnikowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalczyk, Małgorzata Henryka
dc.date.accessioned 2017-04-23T07:16:40Z
dc.date.available 2017-04-23T07:16:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna- problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji
dc.identifier.isbn 9788362902224
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4313
dc.description.abstract Tło; Niniejsze opracowanie poświęcone zostało problematyce wykorzystywania seksualnego dzieci. Przemoc seksualna wobec dzieci jest zjawiskiem wielowymiarowym zarówno jeśli chodzi o genezę, osobę sprawcy, i konsekwencje wiktymizacyjne zarówno bliskie i odległe. Wyjaśnienie zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci, zwłaszcza w okresie pre-pubertalnym wymaga odwołania się do teorii wieloczynnikowych ujmujących problem w kontekście społecznym i psychologicznym Cel i metoda: Celem opracowania jest przybliżenie problematyki seksualnego wykorzystywania dzieci z perspektywy sprawców dokonujących tych czynów, jak też i wskazanie na możliwości podjęcia oddziaływań terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec tej grupy sprawców. Takie ujęcie problemu wymaga odniesienia się do czynników powiązanych z profilem osobowościowym jak i specyfiką motywacji oraz doświadczeniami traumatycznymi składającymi się na historię wiktymizacji sprawców. Z uwagi na teoretyczny charakter opracowania posłużono się metodą analizy źródeł wtórnych W opracowaniu omówiono wybrane wieloczynnikowe modele teoretyczne wyjaśniające genezę czynów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, czynniki ryzyka jakie mogą wiązać się z dokonywaniem wskazanych czynów oraz zawarto omówienie działań resocjalizacyjnych i terapeutycznych jakie podjąć można wobec tej kategorii sprawców.
dc.description.abstract Background; This study was devoted to the issue of sexual exploitation of children . Sexual violence against children is a multidimensional phenomenon both in terms of origin, the perpetrator , and the consequences of victimization both near and far. Explanation of the phenomenon of sexual exploitation of children, especially during pre - pubertal requires a reference to the theory of multivariate endearing problem in the context of the social and psychological Aim and method : The purpose of development is to bring the issue of child sexual abuse from the perspective of the perpetrators of performing these acts , as well as and indication of the possibility of taking of therapeutic and rehabilitation in this group of perpetrators . Such an approach to the problem requires reference to the factors associated with the personality profile and specifics of motivation and traumatic experiences that make up the history of victimization perpetrators. Due to the nature of the theoretical method was used to develop the analysis of secondary sources This paper discusses some multifactorial theoretical models explaining the genesis of acts relating to the sexual exploitation of children , the risk factors that may involve making specified acts , and contains a discussion of rehabilitation and therapeutic activities which can be taken against this category of perpetrators.
dc.language.iso pol
dc.publisher Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject teoria czteroczynnikowa
dc.subject model agresji seksualnej
dc.subject model ścieżek
dc.subject terapia sprawców pedofilnych
dc.title Oddziaływania terapeutyczno -resocjalizacyjne wobec sprawców seksualnego wykorzystywania dzieci w kontekście teorii wieloczynnikowych
dc.title.alternative Therapeutic and rehabilitative impact against perpetrators of sexual harassment of children in the context of the multi factor theories
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations