Home

Miejsce religii i sacrum w życiu mieszkających w Polsce staroobrzędowców

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głuszkowski, Michał
dc.date.accessioned 2013-03-20T08:05:10Z
dc.date.available 2013-03-20T08:05:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Literatura Ludowa 6/2009, s. 31-46
dc.identifier.issn 0024-4708
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/430
dc.description.abstract Religia stanowiła podstawę staroobrzędowej tożsamości od samego początku tego ruchu. PO reformach w rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w roku 1652, niektórzy wierni nie zaakceptowali zmian wprowadzonych przez nowego Patriarchę Nikona. Ze względu na swoje przywiązanie do dawnych rytuałów i wierzeń byli karani i prześladowani przez władze cerkiewne i państwowe. Staroobrzędowcy uciekali z Rosji do innych krajów, najczęściej wybierając Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Żyjąc wśród katolików próbowali zachować swoją religię, z powodu której wyemigrowali. Starowiercy żyli w izolowanych leśnych wspólnotach, więc ich kontakty z nie-staroobrzędowym otoczeniem były ograniczone. W XX wieku, a szczególnie po II Wojnie Światowej, ich wspólnoty doświadczyły ekonomicznych i cywilizacyjnych zmian, a dotychczasowy stabilny system tradycji, religii i wierzeń uległ zachwianiu. Choć religia była wciąż najważniejszym komponentem staroobrzędowej tożsamości, sfera sacrum została ograniczona do czasu i miejsca nabożeństw, budynku świątyni i terytorium dookoła niej, a także do cmentarza. Wiele z dotychczasowych obyczajów zostało zapomnianych, a religia podlega procesowi prywatyzacji i sekularyzacji. Religia funkcjonuje jednak w nowym, ograniczonym wymiarze, a stan ten może zostać zachowany w sprzyjających okolicznościach przez wiele lat.
dc.description.abstract Religion constituted the basis of the Old Believers’ identity from the very beginning of the movement. After the reforms in the Russian Orthodox Church in 1652, some of the followers did not accept the changes, introduced by Nikon, the new Patriarch. They were punished and persecuted by church and state authorities because of their loyalty to the old rituals and beliefs. The Old Believers escaped from Russia to other countries, and most of them chose the Commonwealth of Poland and Lithuania. Living among Catholics, they tried to preserve their religion, which was the cause of migration. The Old Believers were living in isolated forest clusters, so their contacts with the non-Old Believer surroundings were limited. However, in the 20th century, and especially after the Second World War, their communities underwent socio-economic and civilisational changes and the former stable system of tradition, religion and beliefs, was unsettled. Though religion was still the most important component of the Old Believers’ identity, the zone of sacrum has been limited to the time and place of services, the building of church, the churchyard and cemetery. Most of former customs were forgotten and the religion is undergoing the process of privatization and secularisation. However, the religion is still functioning in its new, limited boundaries, and can preserved in this stage under certain circumstances for many years.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject staroobrzędowcy
dc.subject religia
dc.subject sacrum
dc.subject profanum
dc.subject zmiana społeczna
dc.subject obyczaje
dc.subject tradycje
dc.subject region suwalsko-augustowski
dc.subject mniejszość
dc.subject Old Believers
dc.subject religion
dc.subject sacrum
dc.subject profanum
dc.subject social change
dc.subject customs
dc.subject tradition
dc.subject Suwałki-Augustów region
dc.subject minority
dc.title Miejsce religii i sacrum w życiu mieszkających w Polsce staroobrzędowców
dc.title.alternative The position of religion and sacrum in the life of Old Believers in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations