Home

Zrozumienie istoty mistycznego małżeństwa Jezusa i św. Siostry Faustyny jako prolog do dalszych rozważań na temat kształtowania miłości i relacji małżeńskich

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tykarski, Sławomir
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:23:24Z
dc.date.available 2017-04-20T09:23:24Z
dc.date.issued 2017-03-28
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 4, Vol. 36, pp. 185-195
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2016.050
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4275
dc.description.abstract Przyglądając się tytułowi artykułu, czytelnik może się zastanawiać czy tak dwie różne rzeczywistości, jakimi są mistyczne małżeństwo i relacje małżeńskie w ogóle mają ze sobą coś wspólnego i czy tak odmienne rzeczywistości można ze sobą zestawić? Należy zaznaczyć, że niniejsze opracowanie jest pierwszą częścią dyptyku i dopiero w drugiej znajduje się odpowiedź i jej uzasadnienie. Ta część, która przyjmuje formę prologu, wyjaśnia czym jest mistyczne małżeństwo i jak się ono kształtuje między Jezusem a św. Siostrą Faustyną. Teologiczne wyjaśnienie bazuje przede wszystkim na myśli św. Jana od Krzyża i św. Teresy. Mistyczne małżeństwo jest szczególnym zjednoczeniem człowieka z Bogiem. Wiąże się z nim wiele łask, ale również niemało trudności a nawet cierpień zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych poprzez przechodzenie przez „noc zmysłów” i „noc ducha”. Niniejsze opracowanie bazując na treści Dzienniczka wykazuje, że Siostra Faustyna przyjmowała wszystkie doświadczenia w duchu ogromnej pokory, posłuszeństwa, ufności, zawierzenia realizującego się w całkowitym poddaniu własnej woli pod wolę Bożą. Takie zachowanie stało się fundamentem do budowania głębokich relacji z Jezusem osiągające swój szczyt w mistycznym małżeństwie.
dc.description.abstract Looking at the title of the article, the reader may wonder whether such two different realities which are mystical marriage and marital relations, if at all they have something in common and whether such different realities can assemble together? It should be noted that this study is the first part of a diptych and in the second there is an answer and its justification. This part, which takes the form of a prologue, explains what is mystical marriage and how it shapes between Jesus and St. Sister Faustina. The theological explanation is based primarily on the thought of St. Augustine. John of the Cross and St. Teresa. Mystical marriage is a special union of man with God. This raises the many graces, but also quite a few difficulties and even sufferings of both external, and internal through passage by the "night of the senses" and "spirit night". This analysis is based on the content of "Diary" shows that Sister Faustina accepted all the experience in the spirit of immense humility, obedience, trust, entrusting implementing a complete surrender their own will to the will of God. This behavior has become the foundation for building a deep relationship with Jesus reaching its peak in the mystical marriage.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject mistyczne małżeństwo
dc.subject Jezus Chrystus
dc.subject św. s. Faustyna
dc.subject relacje małżeńskie
dc.subject mystical marriage
dc.subject Jesus Christ
dc.subject st. Faustina
dc.subject marital relationships
dc.title Zrozumienie istoty mistycznego małżeństwa Jezusa i św. Siostry Faustyny jako prolog do dalszych rozważań na temat kształtowania miłości i relacji małżeńskich
dc.title.alternative Understanding of essence mystical marriage of Jesus Christ and St. Faustina as a prologue to further consideration on the development of love and marital relationships
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations