Home

Rozbudzić pamięć chrztu (Katecheza o chrzcie św. z wykorzystaniem ePortfolio)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bilicka, Beata
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:23:23Z
dc.date.available 2017-04-20T09:23:23Z
dc.date.issued 2017-03-28
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 4, Vol. 36, pp. 11-30
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2016.041
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4271
dc.description.abstract Obchody 1050 rocznicy chrztu Polski, przypadające w 2016 roku, kierują uwagę nie tylko w stronę wydarzenia, które przed wiekami radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu i Kościoła, ale także na sakrament chrztu świętego – wydarzenie całkowicie zmieniające duchowe życie ochrzczonego. Okres niemowlęctwa, w którym najczęściej w Polsce przyjmuje się chrzest powoduje, że często zapomina się o tym dniu, nie pamięta jego daty. Dlatego potrzeba działań duszpasterskich i katechetycznych mających na celu rozbudzenie wśród wiernych pamięć dnia zrodzenia do życia nadprzyrodzonego. Celem artykułu  Rozbudzić pamięć chrztu. Katecheza o chrzcie św. z wykorzystaniem ePortfolio  dr hab. Beaty Bilickiej jest opisanie zastosowania metody ePortfolio w szkolnym nauczaniu religii, w celu rozbudzenia pamięci chrztu, o którą nieraz prosił papież Franciszek. Artykuł dzieli się na trzy części. W pierwszej krótko scharakteryzowane zostały istotne elementy papieskiej katechezy o chrzcie świętym. Następnie przedstawiono narzędzia niezbędne do tworzenia ePortfolio. W przedostatnim punkcie opisano zastosowanie metody ePortfolio w szkolnym nauczaniu religii, w celu rozbudzenia pamięci chrztu wśród młodzieży gimnazjalne. Artykuł wieńczy krótkie zakończenie. Podstawowym źródłem opracowania są przede wszystkim dwie katechezy środowe na temat chrztu świętego, wygłoszone przez papieża Franciszka w cyklu siedmiu katechez o sakramentach.
dc.description.abstract The celebrations of the 1050th anniversary of Poland's Baptism, which fall in 2016, direct our attention not only to the event which ages ago radically influenced the history of the Polish nation and the Church but also to the sacrament of baptism, an event which transforms the spiritual life of the baptised. In Poland a period of infancy is the preferred time for baptism and thus many people forget this day and do not remember its date. Therefore there is a need for pastoral and catechetical action among the faithful to awaken the memory of the day of being born to a new supernatural life. The aim of the article entitled Awakening the Memory of our Baptism. Catechesis on the Holy Baptism Using an ePortfolio by Professor Beata Bilicka is to present the use of the ePortfolio method in teaching Religious Education in order to awaken the memory of baptism, which has been repeatedly pleaded for by Pope Francis. The article is divided into three parts. In the first part, the most essential elements of the Pope’s Catechesis on baptism have been characterised. It is followed by the presentation of tools which are necessary to create ePortfolio. Next, there is a description of application of the ePortfolio method to teaching Religious Education in order to awaken the memory of baptism among students of the lower-secondary schools. The article ends with a short conclusion. The basic source for this article is two of the General Audience Catecheses concerning baptism by Pope Francis which form a series of seven catecheses on the sacraments.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject chrzest święty
dc.subject nauczanie papieża Franciszka
dc.subject ePortfolio
dc.subject nauczanie religii
dc.subject Holy Baptism
dc.subject the teaching of Pope Francis
dc.subject Religious Education teaching
dc.title Rozbudzić pamięć chrztu (Katecheza o chrzcie św. z wykorzystaniem ePortfolio)
dc.title.alternative Awakening the Memory of our Baptism. (Catechesis on the Holy Baptism Using an ePortfolio)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations