Home

Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia jako podmioty realizujące inwestycje w zakresie dróg publicznych – szanse i zagrożenia (część II)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Maszewski, Łukasz
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:09:18Z
dc.date.available 2017-04-20T09:09:18Z
dc.date.issued 2017-03-18
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 19, pp. 137-158
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2016.019
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4254
dc.description.abstract Special purpose road companies (abbreviated to SPRC) were supposed tobbe a new category of entities performing road investments in Poland. It was expected that the activities of such companies will contribute to accelerate the implementation of a backward program of construction of motorways and expressways in Poland. However, this concept raises as much hope as fear. No company of this type has yet been established so there is no practical experience related to their realization of road projects. The aim of this paper is to identify opportunities and threats to the effective implementation of road projects through SPRC. It is mainly about opportunities and threats associated with the implementation of the statutory rules of the model of these companies. In the second part of this study are analyzed the issues of: the influence of the founding body for the activities of SPRC, financing of investments implemented by SPRC, SPRC scope of tasks and competences, relations between the SPRC and The General Directorate for National Roads and Motorways, the impact of activities of SPRC on the uniformity of the management system of national roads.
dc.description.abstract Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia (w skrócie dssp) miały stanowić nową kategorię podmiotów realizujących inwestycje drogowe w Polsce. Z działalnością drogowych spółek łączono i nadal łączy się ogromne nadzieje związane z przyspieszeniem wykonania zapóźnionego programu budowy autostrad i dróg ekspresowych. Jednakże koncepcja ta budzi tyle samo nadziei, ile obaw. Ponieważ dotychczas nie powołano żadnego podmiotu tego typu, brakuje doświadczeń praktycznych związanych z wykonywaniem przez nie przedsięwzięć drogowych. Celem referatu jest określenie szans i zagrożeń dla efektywnego wykonywania inwestycji drogowych za pośrednictwem dssp. Chodzi przede wszystkim o szanse i zagrożenia związane z urzeczywistnianiem założeń ustawowego modelu omawianych spółek. W części drugiej niniejszego opracowania analizie poddane zostały zagadnienia: wpływu organu założycielskiego na działalność drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, finansowania przedsięwzięć realizowanych przez te podmioty, zakresu przekazywanych im zadań i kompetencji, relacji pomiędzy dssp a GDDKiA oraz wpływu działalności drogowych spółek na jednolitość systemu zarządzania drogami krajowymi.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject special purpose road companies
dc.subject investment in public roads
dc.subject management of public roads
dc.subject drogowe spółki specjalnego przeznaczenia
dc.subject inwestycje w zakresie dróg publicznych
dc.subject zarządzanie drogami publicznymi
dc.title Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia jako podmioty realizujące inwestycje w zakresie dróg publicznych – szanse i zagrożenia (część II)
dc.title.alternative Special purpose road companies as entities implementing investment in public roads – opportunities and threats (part II)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations