Home

Pomiędzy zasadą jedności szkody a teorią wielości szkód – głos w dyskusji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kaczan, Damian
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:09:18Z
dc.date.available 2017-04-20T09:09:18Z
dc.date.issued 2017-03-18
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 19, pp. 53-75
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2016.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4250
dc.description.abstract The article is devoted to the problem of the amount of damages in connection with incurring many detriments by the victim, which are consequences of the same event. Presented concept draws from the two most common in doctrine and case-law views on the selected material. The article is divided into five parts. In the frames of preliminary observations, the definition of harm adopted for the purpose of further considerations and the importance of the subject of research for practice was indicated. In the second part, the assumptions of the theory of the multiplicity of the damage and the principle of unity damage were presented and the evaluation of the these concepts was made. In the third part, the question of the legal classification of enlargement of the damage which subjects to compensation was raised. In the fourth part criteria for demarcation of individual damage were proposed. In the last part the impact on the structure of obligation which arise in case of incurring many detriments by the victim as a result of one event, of the adoption of theses presented in this article was indicated.
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest problemowi liczby szkód powstających w związku z doznaniem przez poszkodowanego wielu uszczerbków stanowiących skutki tego samego zdarzenia. Przedstawiona w nim koncepcja czerpie z dwóch najbardziej rozpowszechnionych w doktrynie i orzecznictwie poglądów dotyczących wybranej materii. Praca podzielona została na pięć części. W ramach uwag wstępnych wskazane zostały definicja szkody przyjęta na potrzeby dalszych rozważań oraz znaczenie przedmiotu badań dla praktyki. W części drugiej przedstawiono założenia teorii wielości szkód i zasady jedności szkody oraz dokonano oceny obu koncepcji. W części trzeciej poruszono kwestię kwalifikacji prawnej powiększenia się uszczerbku podlegającego kompensacji. W części czwartej zaproponowano kryteria rozgraniczania poszczególnych szkód. W ostatniej części wskazano, jaki wpływ na strukturę stosunku obligacyjnego powstającego w razie doznania wielu szkód przez poszkodowanego na skutek jednego zdarzenia ma przyjęcie tez zaprezentowanych w niniejszym artykule.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject detriment
dc.subject the boundaries of damage
dc.subject unity damage
dc.subject enlargement of the damage
dc.subject damage
dc.subject multiplicity of damage
dc.subject szkoda
dc.subject granice szkody
dc.subject jedność szkody
dc.subject powiększenie się szkody
dc.subject uszczerbek
dc.subject wielość szkód
dc.title Pomiędzy zasadą jedności szkody a teorią wielości szkód – głos w dyskusji
dc.title.alternative Between the principle of unity of damage and the theory of multiplicity of damage – opinion in the discussion
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations