Home

The carrier’s liability for damage to cargo in multimodal transport, with special focus on the Rotterdam Rules

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ciok, Patryk
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:09:18Z
dc.date.available 2017-04-20T09:09:18Z
dc.date.issued 2017-03-18
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 19, pp. 23-51
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2016.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4249
dc.description.abstract One of the most striking manifestations of the development of international transport is the increased importance of multimodal transport. Its characteristic feature is the use of at least two different modes of transport on one journey between different countries. One of the most distinctive legal problems in this context is the overlapping of legal regimes of the carrier’s liability regarding different types of transport, for example, by sea and by road. In maritime transport, attempts have been undertaken to solve this specific problem by adopting the Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, commonly referred to as the Rotterdam Rules (RR), in 2008. This paper focuses on the development of maritime conventions as well as regulations related to the problems indicated. Another essential issue is the relation of the RR to the unimodal conventions governing the carrier’s liability in other modes of transport, especially in transport by road, by rail and by inland waterways. The impact of the RR on the Polish legislation and potential changes in the case of the RR’s ratification by Poland shall be also outlined.
dc.description.abstract Jednym z najbardziej charakterystycznych przejawów rozwoju transportu międzynarodowego jest wzrost znaczenia przewozów multimodalnych. Ich cechą charakterystyczną jest wykorzystanie na jednej trasie przewozu pomiędzy różnymi państwami co najmniej dwóch różnych środków transportu. Jednym z najbardziej charakterystycznych problemów prawnych związanych z tym zjawiskiem jest nakładanie się na siebie reżimów prawnych w zakresie odpowiedzialności przewoźnika, dotyczących różnych rodzajów przewozu, np. morskiego i drogowego. W kwestii transportu morskiego podjęta została próba rozwiązania m.in. tego właśnie problemu w drodze uchwalenia w 2008 r. Konwencji o umowach międzynarodowego przewozu towarów w całości lub częściowo drogą morską, zwanej potocznie regułami rotterdamskimi (RR). W treści artykułu prześledzona zostanie ewolucja konwencji morskich, jak również unormowań dotyczących w szczególności wskazanego problemu. Istotna pozostaje również relacja RR do konwencji unimodalnych, regulujących odpowiedzialność przewoźnika w innych rodzajach transportu, w szczególności w zakresie transportu drogowego, kolejowego oraz wodnego śródlądowego. Zarysowany zostanie również wpływ RR na polskie ustawodawstwo i jego potencjalne zmiany w razie ratyfikacji RR przez Polskę.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject multimodal transport
dc.subject the Rotterdam Rules
dc.subject unimodal conventions
dc.subject Maritime Code
dc.subject transport multimodalny
dc.subject reguły rotterdamskie
dc.subject konwencje unimodalne
dc.subject kodeks morski
dc.title The carrier’s liability for damage to cargo in multimodal transport, with special focus on the Rotterdam Rules
dc.title.alternative The carrier’s liability for damage to cargo in multimodal transport with special focus on the Rotterdam Rules
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations