Home

Emotional condition of patients subjected to endovascular surgery due to chronić ischemia of the l ower limbs

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czerniak, Beata
dc.contributor.author Budzyński, Jacek
dc.contributor.author Banaś, Wioletta
dc.date.accessioned 2017-04-20T05:37:35Z
dc.date.available 2017-04-20T05:37:35Z
dc.date.issued 2017-03-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 30, pp. 25-32
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.031
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4233
dc.description.abstract Introduction. Emotional status of a patient who underwent a surgery is an important element in the recovery process. The aim of the study was to assess changes in positive and negative emotions in patients subjected to endovascular procedure due to chronic ischemia of the lower limbs and the determination of the factors affecting that process. Materials and methods. 63 patients subjected to endovascular surgery due to chronic ischemia participated in the study. The study group included persons aged 46 to 87 (median 65 years). The following tools were used: a questionnaire on demographic and medical data, Larsen & Diener Affect Intensity Measure Scale, modified Charles Carver's MiniCOPE (situational version) Inventory of coping with stress measurement, Berlin social support scale and Multidimensional Health Locus of Control Scale. Medical data on the hospitalization time, type of anesthesia and the type of a surgery procedure was also used in the study. Results. Statistically significant increase of the positive emotions intensity was observed in the studied group of patients Me=9 (min. 0, max. 23) before the surgery and Me=13 (min. 4, max. 27) after surgery and reduced level of negative emotions from Me=10 (min. 1, max. 24) to Me=3 (min. 0, max. 15). Conclusions. In patients treated for chronic ischemia of the lower limbs an endovascular intervention (revascularization of lower limbs) decreased the negative emotions level and increased the positive ones. Health locus of control does not influence the emotional status change in the studied subjects. Patients with higher levels of perceived social, emotional and instrumental support are characterized by smaller increase of positive emotions intensity after endovascular surgery. Patients with lower levels of perceived instrumental support are characterized by smaller decrease of negative emotions intensity after endovascular surgery. Strategies used to cope with stress related to surgery do not affect the emotional condition change in persons subjected to endovascular surgery. Number of symptoms following endovascular surgery is a predictor of the level of negative emotions.
dc.description.abstract Wstęp. Stan emocjonalny pacjenta poddanego zabiegowi operacyjnemu jest ważnym elementem procesu zdrowienia. Celem badania była ocena zmian emocji pozytywnych i negatywnych u pacjentów poddanych leczeniu wewnątrznaczyniowemu z powodu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych oraz określenie czynników wpływających na ten proces. Materiał i metody. W badaniu wzięły udział 63 osoby poddane zabiegowi wewnątrznaczyniowemu z powodu przewlekłego niedokrwienia. Badane osoby były w wieku od 46 do 87 lat, (mediana 65 lat). Zastosowano następujące narzędzia: ankietę dotyczącą danych demograficznych i medycznych, Skalę Emocji Larsena i Dienera, zmodyfikowany (wersja sytuacyjna) Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini‑COPE Charlesa Carvera, Berlińską Skalę Wsparcia Społecznego oraz Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia. W badaniu wykorzystano również dane medyczne dotyczące czasu hospitalizacji, rodzaju zastosowanego znieczulenia i rodzaju wykonanego zabiegu. Wyniki. W badanej grupie chorych stwierdzono znamienny statystycznie wzrost nasilenia emocji pozytywnych przed zabiegiem Me=9 (min. 0, max. 23) po zabiegu Me=13 (min. 4, max. 27) i zmniejszenie poziomu emocji negatywnych z from Me=10 (min. 1, max. 24) na Me=3 (min. 0, max. 15). Wnioski. U pacjentów leczonych z powodu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych zabieg wewnątrznaczyniowy (rewaskularyzacja kończyn dolnych) zmniejszył poziom emocji negatywnych i zwiększył pozytywnych. Umiejscowienie poczucia kontroli w sprawach zdrowotnych nie ma wpływu na zmianę stanu emocjonalnego badanych. Osoby badane o wyższym poziomie postrze-ganego wsparcia społecznego emocjonalnego i instrumen-talnego cechuje mniejszy wzrost nasilenia emocji pozy-tywnych po zabiegu wewnątrznaczyniowym. Osoby badane o niższym poziomie postrzeganego wsparcia instrumen-talnego cechuje niższy spadek nasilenia emocji negatywnych po zabiegu wewnątrznaczyniowym. Stosowane strategie radzenia sobie ze stresem związanym z zabiegiem nie mają wpływu na zmianę stanu emocjonalnego osób poddanych zabiegowi wewnątrznaczyniowemu. Liczba objawów po zabiegu operacyjnym wewnątrznaczyniowym jest predyk-torem poziomu emocji negatywnych.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject a sense of control
dc.subject strategies to cope with disease
dc.subject negative emotions
dc.subject positive emotions
dc.subject social support
dc.subject poczucie kontroli
dc.subject strategie radzenia z chorobą
dc.subject emocje negatywne
dc.subject emocje pozytywne
dc.subject wsparcie społeczne
dc.title Emotional condition of patients subjected to endovascular surgery due to chronić ischemia of the l ower limbs
dc.title.alternative Stan emocjonalny pacjentów poddanych leczeniu wewnątrznaczyniowemu z powodu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations