Home

Evaluation of fat production consumption by training amateurs

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Mierzwa, Grażyna
dc.contributor.author Knapik, Karol
dc.date.accessioned 2017-04-18T12:15:42Z
dc.date.available 2017-04-18T12:15:42Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 30, pp. 41-49
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4172
dc.description.abstract Physical activity strengthens the musculoskeletal system, prevents commonly known problems such as backache and degenerative changes of the spine. Enhancing muscle strength reduces their load in daily activities. The increase of flexibility and agility along with balance decreases the risk of bone fractures and osteo-articular system [10]. One of the main causes of death in Poland are cardiovascular diseases. Physical activity is a relevant element of prevention of those diseases. The main aim of this study was  the evaluation of fats consumption in the diet of men training in FIT-MAX GYM club in Bydgoszcz. Additional aims were: determining motives for taking up and frequency of physical activity of the surveyed; the assessment of subjective evaluation of dieting and the knowledge of nutrition influence on the blood lipid profile. Result analysis and necessary calculations were done with use of the program Microsoft Excel. Data necessary for the study were gathered in FIT-MAX GYM club in Bydgoszcz among adult men. Anonymous questionnaire including 25 questions about the history of nutrition was held. Conclusions. 1. Men training at FIT-MAX GYM club in Bydgoszcz positively assessed their diet, especially when it comes to appropriate fat products consumption. 2. Physical activity was taken up by the respondents in order to improve their figure and mood. 3. Study group should be educated about the influence of dieting on blood lipid profile.
dc.description.abstract Aktywność fizyczna wzmacnia układ ruchu, zapobiegając powszechnym problemom, takim jak bóle pleców i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Wzmacnianie siły mięśni zmniejsza ich obciążenie podczas wykonywania czynności życia codziennego. Zwiększenie gibkości i zwinności, wraz ze zdolnością utrzymania równowagi, zmniejsza ryzyko złamań i innych urazów układu kostno-stawowego [10]. Jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce są choroby układu krążenia. Aktywność fizyczna stanowi istotny element ich profilaktyki. Głównym celem pracy była ocena spożycia produktów tłuszczowych w diecie przez mężczyzn ćwiczących w klubie FIT-MAX GYM w Bydgoszczy. Cele dodatkowe stanowiło: - zbadanie motywów, celu oraz częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej przez badanych; - zbadanie subiektywnej oceny sposobu żywienia oraz wiedzy na temat wpływu żywienia na profil lipidowy krwi.   Analizę wyników oraz niezbędne obliczenia przeprowadzono za pomocą programu Microsoft Excel. Dane potrzebne do przeprowadzenia badania zebrano w klubie FIT-MAX GYM w Bydgoszczy, w grupie pełnoletnich mężczyzn. Badanie przeprowadzono anonimową ankietą z historią żywienia, zawierającą 25 pytań. Wnioski. 1. Mężczyźni ćwiczący w klubie FIT-MAX GYM w Bydgoszczy dobrze ocenili swoją wiedzę i sposób żywienia, zwłaszcza w aspekcie spożycia odpowiednich produktów tłuszczowych. 2. Aktywność fizyczna była podejmowana przez badanych mężczyzn w celu poprawy sylwetki oraz poprawy samopoczucia. 3. Grupa badanych mężczyzn powinna być nadal edukowana w zakresie wpływu żywienia na profil lipidowy krwi.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject physical activity
dc.subject diet
dc.subject fats consumption
dc.subject aktywność fizyczna
dc.subject żywienie
dc.subject produkty tłuszczowe
dc.title Evaluation of fat production consumption by training amateurs
dc.title.alternative Ocena spożycia produktów tłuszczowych przez osoby trenujące amatorsko
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations