Home

Evaluation of changes in body composition and efficency of women under the influence of 4-month step-aerobis training

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pilewska, Wiesława
dc.contributor.author Skowrońska, Malwina
dc.contributor.author Augustyńska, Beata
dc.date.accessioned 2017-04-18T12:10:24Z
dc.date.available 2017-04-18T12:10:24Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 30, pp. 81-86
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.027
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4169
dc.description.abstract The aim of the study was to determine changes in body composition and efficiency of a group of women subjected to 4-month step-aerobics training. Issues of the research have been defined by the question: Were the body composition and efficiency of the researched women changed under the influence of step-aerobics, and if so, how big those changes were? The study group consisted of 30 women aged 23-38 years, regularly attending the fitness classes of step-aerobics three times a week, lasting 45 minutes. Based on the measurements of  height and weight BMI was calculated. Body composition was determined using the analyser TANITA. Cooper test was also conducted. Its purpose was to determine the maximum aerobic capacity (i.e. Oxygen uptake VO2max), which is a determinant of physical condition. Based on the analysis of the results, the following conclusions were drawn: 1.Step-aerobic has a positive effect on the body composition. The period of four-month training with frequency of 3 times a week caused: body weight loss by 3.86%, decrease of BMI values on average by 3.83%, reduction of the body fat levels on average by 17.75%, increase of muscles mass on average by 2.21%. 2. Participation in class step-aerobics brings significant benefits associated with the level of efficiency. The period of four-month training with a frequency of 3 times a week caused an increase of women efficiency participating in this form of female fitness, on average by 17.31% (Cooper test results).
dc.description.abstract Celem pracy było określenie zmian składu ciała oraz wydolności grupy kobiet poddanych 4-miesięcznemu treningowi step aerobik. Problematykę badawczą zdefiniowano w formie brzmiącego pytania: Czy skład ciała oraz wydolność badanych kobiet pod wpływem zajęć step aerobiku uległy zmianie, a jeśli tak to jak duże nastąpiły zmiany? Grupę badawczą stanowiło 30 kobiet w wieku od 23-38 lat, regularnie uczęszczających do klubu fitness na zajęcia step aerobiku trzy razy w tygodniu, trwające po 45 minut. Dokonano pomiaru wysokości i masy ciała  badanych a na ich podstawie obliczono wskaźnik BMI. Skład ciała określono za pomocą analizatora TANITA. Przeprowadzono również test Cooper’a celem którego było określenie maksymalnej wydolności tlenowej (tzw. pułap tlenowy VO 2 max), stanowiący wyznacznik kondycji fizycznej. Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 1) Step aerobik korzystnie wpływa na zmiany składu ciała. Uczestnictwo w tej formie fitness przez okres czterech miesięcy z częstotliwością 3-razy w tygodniu powodował u kobiet: spadek masy ciała średnio o 3,86%, obniżenie wartości BMI średnio o 3,83%, zmniejszenie poziomu tkanki tłuszczowej  średnio o 17,75% wzrost masy mięśniowej średnio o 2,22%. 2) Uczestnictwo w zajęciach step aerobiku przynosi znaczące korzyści związane z poziomem wydolności. Okres czteromiesięcznego treningu  z częstotliwością 3-razy w tygodniu powodował wzrost  wydolności u uczestniczących w tej formie fitness kobiet średnio o 17,31% (wyniki testu Cooper’a).
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject physical condition
dc.subject step aerobics
dc.subject women
dc.subject body composition
dc.subject efficiency
dc.subject health
dc.subject aktywność fizyczna
dc.subject step aerobik
dc.subject kobiety
dc.subject skład ciała
dc.subject wydolność
dc.subject zdrowie
dc.title Evaluation of changes in body composition and efficency of women under the influence of 4-month step-aerobis training
dc.title.alternative Ocena zmian składu ciała oraz wydolności kobiet pod wpływem 4-miesięcznego treningu step aerobik
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations