Home

Sprawiedliwość ekologiczna a założenia modelu odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karpus, Karolina
dc.date.accessioned 2017-02-21T10:09:24Z
dc.date.available 2017-02-21T10:09:24Z
dc.date.issued 2017-02-21
dc.identifier.isbn 978-83-7531-272-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4075
dc.description.abstract Celem opracowanie jest analiza pojęcia „sprawiedliwość ekologiczna” w związku z zasadą zrównoważonego rozwoju. Koncepcja „sprawiedliwości ekologicznej” nie jest obecnie bezpośrednio i wprost obecna w polskim prawie ochrony środowiska. Jednakże, Konstytucja i szereg innych aktów polskiego prawa ochrony środowiska (np. w zakresie prawa o odpadach) zawiera przykłady środków odzwierciedlających główne postulaty „sprawiedliwości ekologicznej”. Modelowe podejście do odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, szczególnie w przypadku tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, stanowi taki przykład. Opierając się na nim można wskazać, że „sprawiedliwość ekologiczna” już stanowi (de lege lata) element zasady zrównoważonego rozwoju. Stąd też tzw. równość proporcjonalna wynikająca ze „sprawiedliwości ekologicznej” staje się ważnym czynnikiem twórców polityki i prawa ochrony środowiska w Polsce i powinna być uwzględniana na zasadzie ogólnej.
dc.description.abstract The aim of the article is to analyse the idea of the “environmental justice” in the context of the principle of sustainable development. The idea of the “environmental justice” is not currently directly and openly presented in Polish environmental law. However, the Constitution and several acts of Polish environmental law (e.g. waste law) contain examples of measures reflecting general postulates of the “environmental justice”. The model approach to the responsibility for waste management, especially in case of the “extended producer responsibility”, is such a case. Thus, it can be established that “environmental justice” already (i.e. de lege lata) forms an element of the principle of sustainable development. Consequently, so called “proportional equality” stemming from the “environmental justice” creates an important factor for environmental policy and law makers in Poland and as such should be taken under consideration on general basis.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Sprawiedliwość ekologiczna
dc.subject polskie prawo o odpadach
dc.subject rozszerzona odpowiedzialność producenta
dc.subject równość proporcjonalna
dc.subject environmental justice
dc.subject Polish waste law
dc.subject extended producer responsibility
dc.subject proportional equality
dc.title Sprawiedliwość ekologiczna a założenia modelu odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
dc.title.alternative Environmental justice and the model approach to the responsibility for waste management
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations