Home

Atherosclerosis risk factors in male patients qualified for percutaneous stenting of lower extremity arteries. A retrospective cohort study

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Trofimiuk, Adrianna
dc.contributor.author Koza, Klaudia
dc.contributor.author Grzelązka, Paweł
dc.contributor.author Budzyński, Jacek
dc.date.accessioned 2017-01-19T08:25:51Z
dc.date.available 2017-01-19T08:25:51Z
dc.date.issued 2016-10-10
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 30, pp. 57-66
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.012
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4002
dc.description.abstract Objectives. Leg ischemia is the third leading cause of atherosclerotic cardiovascular morbidity, concerning about 20-30% of the elderly population. Recognition of its risk factors helps in early diagnosis and patient management.  The aim of this study was to determine the prevalence of respective atherosclerosis risk factors among patients with peripheral artery disease (PAD) referred for lower limb endovascular revascularization and compare their prevalence with the data obtained in large epidemiological investigations and in patients with atherosclerosis manifestation in coronary and cerebral vascular beds. Material and methods. Medical documentation for 73 male patients with PAD after a first endovascular intervention was evaluated retrospectively, and the prevalence of atherosclerosis risk factors found was compared with historical control groups from the literature. Results. The patients studied presented significantly greater prevalence of a current smoking habit and diabetes mellitus than in the POLSCREEN, WOBASZ and NATPOL PLUS studies, significantly greater prevalence of hypertension than in WOBASZ and NATPOL PLUS, significantly greater prevalence of dyslipidemia than in POLSCREEN and NATPOL PLUS, significantly lower prevalence of BMI ≥ 25 kg/m 2 than in POLSCREEN, and greater than in NATPOL PLUS. In comparison to patients with coronary artery disease (CAD), individuals with PAD had a lower prevalence of hypertension and overweight and/or obesity, but greater occurrence of a current smoking habit and dyslipidemia. Conclusions. Patients with PAD who were qualified for endovascular therapy presented greater prevalence of atherosclerosis risk factors and multisite vascular disease manifestation than various general Polish populations and subjects with CAD, which suggests the need for the improved management of these patients.
dc.description.abstract Cele. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych (PNKD) jest trzecim, co do częstości, schorzeniem sercowo- naczyniowym, dotyczącym około 20-30% dorosłej populacji. Określenie czynników ryzyka PNKD jest istotne dla wczesnej diagnozy i właściwego leczenia chorych. Celem pracy było porównanie częstości występowania poszczególnych czynników ryzyka u pacjentów leczonych wewnątrznaczyniowo z powodu PNKD z danymi pochodzącymi z dużych badań epidemiologicznych w Polsce dotyczących populacji ogólnej, pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych i mózgowych. Materiał i metody. Dokonano retrospektywnej oceny dokumentacji medycznej 73 mężczyzn leczonych po raz pierwszy wewnątrznaczyniowo z powodu PNKD, a stwierdzoną częstość występowania głównych czynników ryzyka miażdżycy porównano z danymi z piśmiennictwa. Wyniki. Badani pacjenci z PNKD znamiennie częściej palili tytoń i mieli cukrzycę w porównaniu z wyniki polskich badań epidemiologicznych, takich jak: POLSCREEN, WOBASZ i NATPOL PLUS. Prezentowali oni znamiennie częstsze występowania nadciśnienia tętniczego niż w badaniach WOBASZ i NATPOL PLUS, większą częstość dyslipidemii niż w badaniach POLSCREEN i NATPOL PLUS oraz większą częstość BMI ≥ 25 kg/m 2 niż w badaniu POLSCREEN i mniejszą niż w badaniu NATPOL PLUS. W porównaniu z pacjentami z chorobą wieńcową (CHW) pacjenci z PNKD mieli znamiennie rzadziej nadciśnienie tętnicze, nadwagę lub otyłość, ale częściej palili i mieli dyslipidemię. Wnioski. Pacjenci z PNKD prezentowali większą częstość i nasilenie czynników ryzyka miażdżycy oraz wielopoziomowej manifestacji miażdżycy niż osoby z populacji ogólnej oraz pacjenci z CHW, co wskazuje na konieczność poprawy leczenia zachowawczego w tej grupie chorych.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject peripheral artery disease
dc.subject lower limb ischemia
dc.subject atherosclerosis risk factors
dc.subject epidemiological studies
dc.subject choroba naczyń obwodowych
dc.subject przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
dc.subject czynniki ryzyka
dc.subject badania epidemiologiczne
dc.title Atherosclerosis risk factors in male patients qualified for percutaneous stenting of lower extremity arteries. A retrospective cohort study
dc.title.alternative Czynniki ryzyka miażdżycy u mężczyzn kwalifikowanych do przezskórnego stentowania tętnic kończyn dolnych. Badanie retrospektywne
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations