Home

Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-11-03T07:47:24Z
dc.date.available 2016-11-03T07:47:24Z
dc.date.issued 2016-11-03
dc.identifier.issn 1644-6526
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3887
dc.description.abstract Profilaktyka suicydalna to zapobieganie samobójstwom. Akt samobójczy jest ostatecznością, zanim do niego dojdzie młody człowiek wysyła sygnały otoczeniu. Jednak w dzisiejszym świecie, w którym rodzice na nic nie mają czasu, zaczynają rekompensować dzieciom brak kontaktu emocjonalnego czy fizycznego drogimi prezentami. Od dzieci wymaga się coraz więcej, jednocześnie pozostawia ich samym sobie, nie dając wsparcia czy pomocy. Podobnie nauczyciele w szkole muszą dysponować czasem i chęcią by rozpoznać trudności u dziecka oraz podjąć skuteczną interwencję. W tekście koncentruję się więc na zadaniach rodziców i nauczycieli, jakie powinni pełnić, by nie doprowadzić do pojawienia się zachowań ryzykownych u młodzieży. Dorośli spędzają bowiem z adolescentami wiele czasu i są w stanie dostrzec, gdy dzieje się coś niepokojącego. Jeśli zareagują we właściwym momencie – mogą zapobiec dalszym, negatywnym konsekwencjom. Ważną rolę odgrywa też internet, w którym nastolatkowie poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Dlatego w przestrzeni wirtualnej powinni pracować specjaliści, którzy pomagali by dorastającym osobom w sytuacjach kryzysowych. Naczelnym zadaniem całego społeczeństwa jest zadbanie o to, by żadne dziecko w naszym kraju nie odczuwało cierpienia i samotności, bo one prowadzić mogą do podejmowania przez nich zachowań suicydalnych.
dc.description.abstract Suicidal prevention is the prevention of suicide. Suicidal act is the last resort before it happens young man sends signals surroundings. But in today's world where parents do not have the time children begin to compensate for the lack of emotional or physical contact with expensive gifts. Children are required to be more and more, at the same time leave them alone, do not give support or assistance. Similarly, teachers in the school must have the time and desire to recognize the difficulties of the child and to take effective intervention. The text therefore concentrate on the task of parents and teachers that they should act so as not to lead to the emergence of risk behaviors in adolescents. Adults because they spend a lot of time with young people and are able to recognize when something is disturbing. If you react at the right time - can prevent further negative consequences. Is also important to the internet, in which teenagers are looking for answers to their questions. Therefore, in the virtual space should work specialists, who helped to adolescent people in crisis situations. The primary task of the whole society is to ensure that no child in our country is not felt pain and loneliness, because they can lead to making their suicidal behavior.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka;Vol. 14 Nr 3 /2015
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject młodzież
dc.subject samobójstwa
dc.subject profilaktyka suicydalna
dc.subject zachowania ryzykowne
dc.subject youth
dc.subject suicide
dc.subject suicidal prevention
dc.subject risk behaviors
dc.title Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations