Home

Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym, 270 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.editor Kabza, Ewa (red.)
dc.contributor.editor Krupa-Lipińska, Katarzyna (red.)
dc.date.accessioned 2016-08-19T07:12:15Z
dc.date.available 2016-08-19T07:12:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3722
dc.description K. Krupa-Lipińska, Naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej poprzez utrudnianie kontaktów z dzieckiem; E. Kabza, Kilka uwag o programie „Rodzina 500 plus”; D. Kaczan, Nazwisko dziecka na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; A. Barańska, Poddanie się egzekucji przez małoletniego oświadczeniem złożonym w formie aktu notarialnego; P.W. Konarska, Transplantacja ex vivo z udziałem dawcy małoletniego – analiza obowiązujących regulacji prawnych gwarantujących ochronę dobra dziecka; K. Zawiślak, Zróbmy sobie głuche dziecko, czyli o prawie do otwartej przyszłości; P. Ciok, Prawne aspekty egzekwowania roszczeń alimentacyjnych należnych małoletnim w polskim postępowaniu egzekucyjnym; M. Michalak, Ulga na dziecko. Czy na pewno przynosi dobro dla dziecka?; D. Karkut, Zakaz stosowania kar cielesnych a pozaustawowy kontratyp karcenia w celach wychowawczych; K. Kobierska, Karcenie dzieci – kontratyp, czy czyn wypełniający znamiona znęcania? Regulacja prawna oraz granice stosowania przemocy wobec dzieci; K. Czaplicka, Zwalczanie zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich; E. Dąbrowska, Ochrona prawa do odpowiedniego życia dziecka ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa niealimentacji; Ł. Barański, Niealimentacja a prawo karne; P. Krakowiak, Odmowa wydania dziecka a dobro dziecka. Kilka uwag na gruncie art. 12 i 13 Konwencji Haskiej z 1980 r.; K. Brzuzy, M. Kaczmarczyk, Dobro dziecka w świetle konfliktu zbrojnego. Problematyka dzieci-żołnierzy; M. Stramski, Kontraktowanie małoletnich piłkarzy w świetle międzynarodowego prawa sportowego; A. Schwark, „Być lepszym niż wczoraj i lepszym niż inni”, czyli o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach autodestruktywności pośredniej; K. Janowicz, M. Jadwiżyc, B. Kucharski, K. Piątkowski, Rozwój dziecka z rodziny niepełnej a stereotypowe przekonania i postawy nauczycielskie
dc.description.abstract Publikacja przekazywana do rąk Czytelnika w znacznej mierze stanowi pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dn. 10 czerwca 2015 r. Organizatorem powyższego przedsięwzięcia było Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś celem konferencji było spojrzenie na problem dobra dziecka z szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy. Zagadnienie dobra dziecka tradycyjnie kojarzone jest z prawem rodzinnym, lecz problem ten nie jest obcy nie tylko innym gałęziom prawa, ale także wielu naukom społecznym i humanistycznym. Dlatego też niezbędna jest szeroka dyskusja i analiza powyższego tematu. Podczas Konferencji referaty wygłosiło ok. 50 prelegentów – przedstawicieli nauki i praktyki, w tym doktorów, doktorantów oraz studentów prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii, historii, filozofii oraz teologii. Prezentację wygłosił także przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Wystąpienia wieńczyły interesujące dyskusje prelegentów oraz zgromadzonej publiczności. W niniejszej publikacji zamieszczamy obszerne opracowania wybranych tematów, które zostały zaprezentowane podczas Konferencji, a także kilka nowych, aktualnych zagadnień, które pojawiły się w ostatnim czasie. Wszystkie rozdziały oscylują wokół głównego nurtu rozważań, tj. dobra dziecka. W książce zawarto rozdziały poświęcone prawu cywilnemu (dobru osobistemu w postaci więzi rodzinnej w kontekście utrudniania kontaktu z dzieckiem, tzw. świadczeniu 500+, zabezpieczeniu interesów małoletniego w formie aktu notarialnego, nazwisku dziecka), prawu medycznemu (transplantacji ex vivo z udziałem dawcy małoletniego, prawa do otwartej przyszłości), procedurze cywilnej (egzekwowaniu roszczeń alimentacyjnych, poddaniu się egzekucji przez małoletniego oświadczeniem złożonym w formie aktu notarialnego), prawu podatkowemu (uldze na dziecko), prawu karnemu (karceniu dzieci, wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich, przestępstwu niealimentacji), prawu międzynarodowemu (odmowie wydania dziecka w świetle postanowień Konwencji Haskiej z 1980 r., konfliktom zbrojnym, kontraktowaniu małoletnich piłkarzy). W pracy znajdują się także rozważania psychologiczno-społeczne dotyczące autodestruktywności pośredniej oraz rozwoju dziecka z rodziny niepełnej, a stereotypowym przekonaniom i postawom nauczycielskim. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja wniesie wkład w szeroką, interdyscyplinarną debatę na temat dobra dziecka oraz spotka się z życzliwym przyjęciem przez Czytelników.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject dobro dziecka
dc.subject prawo rodzinne
dc.title Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym, 270 s.
dc.type info:eu-repo/semantics/book
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations