Home

Inflanty nowożytne – czynniki szlacheckiej migracji versus stabilizacji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dybaś, Bogusław
dc.date.accessioned 2016-06-23T06:37:10Z
dc.date.available 2016-06-23T06:37:10Z
dc.date.issued 2016-05-28
dc.identifier.citation Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, No. 4, Vol. 35, pp. 69-83
dc.identifier.issn 1643-8191
dc.identifier.other doi:10.12775/KLIO.2015.055
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3665
dc.description.abstract The Privilege of Sigismund Augustus (Latin: Privilegium Sigismundi Augusti) was an act issued in 1561, which constituted the Livonian nobility and stabilized its social position. It had been a significant benchmark throughout the whole early modern period, regardless of whether Livonia’s territory belonged to the Polish-Lithuanian Commonwealth, Sweden or Russia. Social and geographical mobility of the Livonian nobility was shaped by three factors: 1) Livonians’ service for and affiliations with the aforementioned empires, 2) new state-structures in Livonia, such as the Duchy of Courland, 3) armed conflicts on Livonia’s territory, which involved the local nobility.
dc.description.abstract Aktem konstytuującym szlachtę inflancką i stabilizującym jej pozycję społeczną było wydane w 1561 roku Privilegium Sigismundi Augusti, do którego odwoływano się przez całą epokę wczesnonowożytną, niezależnie od przynależności państwowej do Rzeczypospolitej, Szwecji czy Rosji. Mobilność szlachty inflanckiej w sensie społecznym i geograficznym określały trzy czynniki: 1) właśnie przynależność i powiązania z różnymi metropoliami i służba Inflantczyków na rzecz tych mocarstw, 2) powstawanie na terenie Inflant nowych struktur państwowych, jak np. Księstwo Kurlandii, wreszcie 3) toczone na terenie Inflant i angażujące tamtejszą szlachtę konflikty zbrojne.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject the Reformation
dc.subject the Privilege of Sigismund Augustus
dc.subject nobility
dc.subject the Northern Wars
dc.subject reformacja
dc.subject Privilegium Sigismundi Augusti
dc.subject szlachta
dc.subject wojny północne
dc.title Inflanty nowożytne – czynniki szlacheckiej migracji versus stabilizacji
dc.title.alternative Livonia in the Early Modern Period – factors of nobility migration vs. stability
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations