Home

Nam frater est, et quantum ad generationem gratiae... – Analiza chrystianologiczna Listu do Filemona w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Philemonem lectura św. Tomasza z Akwinu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kubanowski, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:05:27Z
dc.date.available 2016-06-20T13:05:27Z
dc.date.issued 2015-05-30
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 1, Vol. 8, pp. 81-97
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2015.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3541
dc.description.abstract Artykuł przedstawia jeden ze sposobów przeprowadzenia analizy chrystianologicznej Listu do Filemona w oparciu o komentarz Tomasza z Akwinu. Już na samym początku przybliżone zostaje pojęcie chrystianologii oraz zasadność stosowania tego terminu w odniesieniu do pism Corpus Paulinum . Przedstawione zostaje także uzasadnienie wykorzystania komentarza Akwinaty. W dalszej części artykułu znajduje się krótka charakterystyka metody analizy chrystianologicznej oraz syntetyczny opis elementów właściwych Tomaszowej egzegezie. Zasadnicza analiza wybranych wersetów Listu do Filemona oscyluje wokół takich zagadnień jak chrześcijańskie braterstwo; naturalne i nadnaturalne pochodzenie owych więzi braterskich; relacje wewnątrz wspólnoty kościelnej; kwestia posłuszeństwa. W ramach podsumowania zostaje ukazana perspektywa Łaski Ducha Świętego, która stanowi konieczny element dla nowego stanu ontyczno-moralnego chrześcijan. W jego horyzoncie należy postrzegać przywoływane podczas analizy zagadnienia.
dc.description.abstract The article presents one line of Epistle to the Philemon's christianological analysis based on St. Thomas Aquinas's commentary. In the beginning it is explained the term „christianology” and its use in reference to the Pauline epistles. Also it is argued that the use of Aquinas's commentary is indicated in these context. The next part of article contains short characterisation of christianological analysis method and presentation of specific elements of St. Thomas's exegesis. The main analysis of selected verses concerns the issues such as: Christian fraternity; natural and preternatural descent of this fraternity; relationship in ecclesial community; question of obedience. In summary it is set out the perspective of Holy Ghost's Grace, which is necessery element for new ontic and moral Christian state. In this perspective are considered above-mentioned issues.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject chrystianologia
dc.subject komentarz Tomasza z Akwinu
dc.subject łaska
dc.subject List do Filemona
dc.subject braterstwo
dc.subject christianology
dc.subject St. Thomas Aquinas's commentary
dc.subject grace
dc.subject Epistle to the Philemon
dc.subject fraternity
dc.title Nam frater est, et quantum ad generationem gratiae... – Analiza chrystianologiczna Listu do Filemona w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Philemonem lectura św. Tomasza z Akwinu
dc.title.alternative Nam frater est, et quantum ad generationem gratiae... – Christianological Analysis of Epistle to the Philemon in the Light of St. Thomas Aquinas's Super Epistolam B. Pauli ad Philemonem lectura
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations