Home

Fiskalne obciążenia zatrudnienia w małym przedsiębiorstwie an tle wydajności pracy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sokołowska, Ewelina
dc.contributor.author Wiśniewski, Jerzy Witold
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:19Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:19Z
dc.date.issued 2008-08-04
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 38, pp. 121-132
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2008.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3513
dc.description.abstract The knowledge about mechanism of shaping costs of labour in the enterprise enables to undertake rational decisions in its all-important areas. Information about these mechanisms should be the subject of interest of state and local government. These authorities are able to modify law regulations in such directions, which enable to prevent potential bankruptcy of many enterprises, small enterprises as well. The trends and mechanism presented in this article take place in many enterprises quite usually. The directions of following changes should not only bother politicians but also incline to refl ection about the condition of many small enterprises in Poland. In the present study the trends and mechanisms of fl uctuations of employment costs in small production enterprise have been presented. These trends were shown on the background of changes of corporate efficiency of labour. Empirical researches have been carried on the base of monthly data coming from 1996–2006. The study instrument was dynamic econometric model.
dc.description.abstract Znajomość prawidłowości kształtowania się kosztów pracy w firmie, w tym fiskalnych kosztów zatrudnienia, pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących wszystkich ważnych obszarów życia przedsiębiorstwa. Informacje o tego typu mechanizmach winny być przedmiotem monitorowania przez organy władzy, które mogą modyfikować przepisy prawa w taki sposób, by powstrzymywać ewentualne upadłości firm, w tym również małych. Przedstawione w niniejszej pracy trendy i mechanizmy występują w przedsiębiorstwach dość powszechnie. Kierunki następujących zmian winny nie tylko niepokoić świat polityki, ale też skłonić do refl eksji nad stanem polskiej drobnej przedsiębiorczości. W niniejszej pracy omówiono trendy i mechanizmy wahań fiskalnych obciążeń pracy w małym przedsiębiorstwie wytwórczym na tle zmian zespołowej wydajności pracy. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na podstawie danych miesięcznych z lat 1996–2006. Narzędziem badawczym jest dynamiczny model ekonometryczny.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject fiscal costs of employment
dc.subject work efficiency
dc.subject small enterprise
dc.subject podatki
dc.subject zatrudnienie
dc.subject wydajność pracy
dc.subject małe przedsiębiorstwo
dc.title Fiskalne obciążenia zatrudnienia w małym przedsiębiorstwie an tle wydajności pracy
dc.title.alternative Fiscal costs of employment on the background of work efficiency in small enterprise
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations