Home

Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Oczki, Jarosław
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:19Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:19Z
dc.date.issued 2008-08-04
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 38, pp. 65-77
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2008.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3509
dc.description.abstract The state of Polish labour market has changed dramatically since Poland’s entrance to the European Union. Falling unemployment rate, labour shortages, and sharply rising wages create new challenges for companies’ human resources management departments. Key employee retention is vital to the long term success of the fi rms. There is a need for more active and creative recruitment, motivation, and communication techniques. It is much more expensive to recruit a new employee than it is to retain one. An implementation of succession planning is important in order to reduce risk of losses induced by a lack of qualifi ed workers. In these new circumstances pay schemes should me made more fl exible, and should be linked more closely with worker’s individual performance and achievements. Employee retention strategies however should include not only competitive salary and bonuses, but also nonmonetary factors such as: career-development opportunities, training, workers’ involvement programs, steady work, and comfortable working conditions, which may increase job satisfaction signifi cantly when a pay budget is limited.
dc.description.abstract Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej obserwuje się dynamiczne zmiany na polskim rynku pracy. Spadek stopy bezrobocia, nasilenie się niedoborów pracowników w wybranych grupach zawodowych oraz wzrost płac powodują pojawienie się nowych wyzwań dla działów personalnych przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych problemów zarządzania zasobami ludzkimi staje się utrzymanie w firmie kluczowych pracowników. Istnieje potrzeba bardziej aktywnego i kreatywnego podejścia do sprawowania funkcji personalnej, przede wszystkim w obszarach: rekrutacji, motywowania i komunikowania. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia strat wynikających ze zwiększonej fluktuacji kadr, pożądane wydaje się wprowadzenie i doskonalenie systemu planowania następstw. Pozyskanie nowego pracownika jest bardziej kosztowne niż utrzymanie dotychczasowego. W warunkach szybko rosnących płac i ograniczonych możliwości finansowych przedsiębiorstw niezbędna staje się intensyfikacja działań w zakresie uelastyczniania systemów płacowych w celu ściślejszego ich powiązania z osiągnięciami pracowników, oraz doskonalenia pozapłacowych czynników motywowania, takich jak: jasno wytyczona ścieżka kariery i rozwoju, docenianie zaangażowania i sukcesów, zapraszanie pracownika do udziału w podejmowaniu decyzji, konkretne wyznaczanie celów i zadań, dobra atmosfera w pracy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject human resource management
dc.subject labour shortages
dc.subject employee retention
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.subject niedobory pracowników
dc.subject stabilność kadr
dc.title Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce
dc.title.alternative Human resource management in the context of dynamic changes on polish labour market
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations