Home

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – majstersztyk czy bubel ustawodawczy?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Panek, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-06-20T11:59:55Z
dc.date.available 2016-06-20T11:59:55Z
dc.date.issued 2016-03-15
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 17, pp. 181-198
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2015.024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3482
dc.description.abstract The aim of this article is to evaluate the solutions for the practice of preparing the energy performance certificates of buildings, adopted in the Act of 3 March 2015 on the energy performance of buildings. The author first outlines the directions of the energy policy of the European Union’s energy security and environmental protection atmospheric, as well calls attention to the importance of enforcement of the order of EU countries, the obligation to prepare energy performance certificates for buildings. In the following part of the statement there are compiled EU regulations dealing with the obligation to prepare energy certificates and national regulations implementing them. The author assesses the degree of achievement of the European Union’s energy objectives, critically referring to inconsistencies and doubts resulting from the Act on Energy Performance of Buildings. On the basis of considerations they are formulated observations on the amendment to the Act on the need to increase the country’s energy efficiency and legal certainty.
dc.description.abstract Celem niniejszego artykuły jest ocena rozwiązań dotyczących praktyki sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przyjętych w ustawie z dnia 3 marca 2015 roku o charakterystyce energetycznej budynków. Autorka w pierwszej kolejności nakreśla kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska atmosferycznego, a także poddaje pod rozwagę istotę wprowadzenia w porządku państw unijnych obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W dalszej części pracy zestawieniu podlegają regulacje unijne traktujące o obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego oraz implementujące je regulacje krajowe. Autorka dokonuje oceny stopnia realizacji założeń energetycznych Unii Europejskiej, krytycznie odnosząc się do nieścisłości i wątpliwości wynikających z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Na kanwie rozważań zostają sformułowane uwagi w przedmiocie nowelizacji ustawy na potrzeby zwiększenia efektywności energetycznej kraju oraz pewności prawa.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject energy performance certificate of buildings
dc.subject energy performance
dc.subject energy policy
dc.subject świadectwo charakterystyki energetycznej budynków
dc.subject charakterystyka energetyczna
dc.subject polityka energetyczna
dc.title Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – majstersztyk czy bubel ustawodawczy?
dc.title.alternative The Law on Energy Performance of Buildings – a masterpiece of legislative or reject?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations