Home

Prawo do sądu a reforma postępowania sądowoadministracyjnego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Chludziński, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2016-06-20T11:59:54Z
dc.date.available 2016-06-20T11:59:54Z
dc.date.issued 2016-03-15
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 17, pp. 43-66
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2015.017
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3477
dc.description.abstract The reform of the administrative judiciary segment was influenced by various factors. The regulatory basis of the reform was the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. However, by reforming the administrative court procedure, the legislator was not only realizing constitutional rules and obligations but also realizing the provisions of international agreements, including but not limited to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and also referring to the recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe so that the future act ensured, above all, the protection of broadly defined human rights. Out of human rights, the protection of which the reform was supposed to foster, the necessity of guaranteeing the right to a fair trial was of great importance. In a democratic legal state, every natural person, every legal entity and every organizational entity without legal personality has the right to a fair trial in all types of cases. The solutions, which were adopted together with the reform of the administrative court procedure and the goal of which was to make the right to a fair trial a reality, follow the stipulations and assumptions expressed in the Convention and in the Constitution of Poland.
dc.description.abstract Reforma pionu sądownictwa administracyjnego podyktowana była wieloma rożnymi czynnikami. Normatywnym źródłem reformy była Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Jednak, reformując procedurę sądowoadministracyjną ustawodawca realizował nie tylko konstytucyjne zasady i obowiązki, ale również urzeczywistniał postanowienia umów międzynarodowych, w tym Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz nawiązywał do rekomendacji Komitetu Rady Europy, tak, aby przyszła ustawa zapewniała przede wszystkim ochronę szeroko rozumianych praw człowieka. Wśród praw człowieka, ochronie których sprzyjać miała reforma sądowoadministracyjna, szczególne znaczenie przypisano konieczności zagwarantowania prawa do sądu. W demokratycznym państwie prawa prawo do sądu przysługuje każdej osobie fizycznej, osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej we wszystkich kategoriach spraw. Przyjęte wraz z reformą postępowania sądowoadministracyjnego rozwiązania, mające na celu urzeczywistnienie prawa do sądu, odpowiadają postulatom i założeniom wyrażonym w przepisach Konwencji i Konstytucji RP.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject right to a fair trial
dc.subject administrative court
dc.subject administrative court procedure
dc.subject reform of the administrative judiciary
dc.subject European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
dc.subject Constitution of the Republic of Poland
dc.subject prawo do sądu
dc.subject sąd administracyjny
dc.subject postępowanie sądowoadministracyjne
dc.subject reforma sądownictwa administracyjnego
dc.subject Europejska Konwencja o O chronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
dc.subject Konstytucja RP
dc.title Prawo do sądu a reforma postępowania sądowoadministracyjnego
dc.title.alternative The right to a fair trial and the reform of the administrative court procedure
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations