Home

Dopuszczalność zrzeczenia się zachowku w prawie polskim

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Panek, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-06-17T07:16:14Z
dc.date.available 2016-06-17T07:16:14Z
dc.date.issued 2015-10-02
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 16, pp. 93-108
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2015.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3467
dc.description.abstract Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia zrzeczenia się zachowku w prawie polskim. Instytucja ta nie została w sposób wyraźny uregulowana w księdze I V Kodeksu cywilnego, stąd jej obecność w systemie prawa spadkowego wywołuje wiele kontrowersji. Autorka prezentuje ukształtowanie umowy zrzeczenia się zachowku na tle regulacji obowiązującej przed okresem obowiązywania przepisów Kodeksu cywilnego i po wejściu ich w życie. Zestawione zostają przeciwstawne poglądy w zakresie dopuszczalności zrzeczenia się prawa do zachowku de lege lata . Analizie podlega nadto zrzeczenie się roszczenia o zachowek istniejący oraz przyszły. Na tle przedstawionej w artykule argumentacji autorka wyraża własne stanowisko, jak również formułuje postulaty de lege ferenda .
dc.description.abstract The aim of this article is to describe the problem of waiver of legitime in the polish law. This institution is not clearly regulated in the book IV of Civil Code, hence its presence in the system of inheritance law is controversial. The author presents the formation of a waiver of legitime contract against the background of regulations before and after the entry into force the Civil Code. There are compiled opposing views on the admissibility of a waiver of legitime de lege lata. There is also analyzed waiver of a claim for legitime, existing and future. Against the background of the argument presented in the article the author expresses her own opinion, as well as formulate postulates de lege ferenda.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject zachowek
dc.subject prawo do zachowku
dc.subject roszczenie o zachowek
dc.subject zrzeczenie się zachowku
dc.subject legitime
dc.subject right to legitime
dc.subject claim for legitime
dc.subject waiver of legitime
dc.title Dopuszczalność zrzeczenia się zachowku w prawie polskim
dc.title.alternative Admissibility of waiver of legitime in polish law
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations