Home

Oblicza religijności młodzieży studenckiej – analiza wybranych komponentów

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Różański, Tomasz
dc.date.accessioned 2016-06-16T08:51:14Z
dc.date.available 2016-06-16T08:51:14Z
dc.date.issued 2016-02-25
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 1, Vol. 35, pp. 295-310
dc.identifier.issn 1505-6872
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2015.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3424
dc.description.abstract This article is an attempt to characterize selected dimensions of religiousness of student youth, based on the results of own research. The starting point was to define the terms “religion” and “student youth” and to describe the specifics of religiousness of adolescent people. Subsequently, the main assumptions of the research were presented. The essential part of the report is the analyses of empirical material – the characteristics of selected components of religious life of students (self-declaration of faith, religious practices, attitudes to faith and the Church, attitude towards people of other religious beliefs). At the end of the article, conclusions from the analyses were presented.
dc.description.abstract W niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowania wybranych wymiarów religijności młodzieży studenckiej w oparciu o wyniki badań własnych. Punktem wyjścia było określenie pojęć „religijność” i „młodzież studencka” oraz omówienie specyfiki religijności osób w wieku młodzieńczym. W dalszej kolejności zaprezentowano główne założenia badań własnych. Zasadniczą część opracowania stanowią analizy materiału empirycznego – charakterystyka wybranych komponentów życia religijnego studentów (autodeklaracja wiary, praktyki religijne, stosunek do wiary i Kościoła, stosunek do osób o innych przekonaniach religijnych). W zakończeniu artykułu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject youth
dc.subject religious practices
dc.subject religiousness
dc.subject student
dc.subject faith
dc.subject młodzież
dc.subject praktyki religijne
dc.subject religijność
dc.subject student
dc.subject wiara
dc.title Oblicza religijności młodzieży studenckiej – analiza wybranych komponentów
dc.title.alternative The Faces of Religiousness of Student Youth – the Analysis of Selected Components
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations