Home

UV identification substitution position of pyrimidine ring

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kołodziejska, Renata
dc.contributor.author Stupała, Marcin
dc.contributor.author Kopkowska, Ewa
dc.contributor.author Augustyńska, Beata
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:25:59Z
dc.date.available 2016-06-14T13:25:59Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 29, pp. 29-34
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2015.032
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3385
dc.description.abstract Pyrimidine is six-member heterocyclic compound that contains two nitrogen atoms at positions 1 and 3. Pyrimidine derivatives have showed various biological activities such as antimicrobial, antitumor, antifungal, the hypnotic and sedative activities. The oxopyrimidnes of the biological activity of the most possess substituents at the N 1 or N 3 position [1-11]. This paper presents identification the location of the N 1 and N 3 isomeric substituents of the pyrimidine derivatives. The UV spectroscopy was used for this purpose. This method is simple, economical and does not require large quantities of sample. The absorption maxima of the 1 and 3-substituted pyrimidine derivatives were sensitive to the addition of base. In alkaline solution the N 3-alkyl substituted uracil showed bathochromic shift, but the absorption maxima of N 1 analogs shift toward shorter wavelengths (the hypsochromic shift) (Figure 1, 2, 3). This was associated with the formation of monoanion, which was created as a result of dissociation of a proton from the nitrogen atom (Scheme 2). The results were compared with the results that may be obtained from the analysis of proton nuclear magnetic resonance 1 H NMR (Scheme 1, 3, 4). The NMR spectroscopy is a method much more precise and it can provide more information about the structure of the compound. By 1 H NMR is not always possible clearly distinguish between N 1 and N 3 isomers, in contrast to the UV spectroscopy.
dc.description.abstract Pirymidyna jest jednopierścieniowym, sześcioczło-nowym heterocyklicznym związkiem aromatycznym zawie-rającym dwa atomy azotu w pozycji 1 i 3. Jej pochodne zawierające podstawniki w pozycji N 1 i N 3 wykazują aktywność biologiczną i znajdują zastosowanie jako środki przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe oraz uspokajające i nasenne [1-11]. W pracy została przedstawiona identyfikacja położenia podstawników w izomerycznych N 1 i N 3 pochodnych pirymidynowych. Do tego celu wykorzystano prostą, ekonomiczną, niewymagającą dużych ilości próbki metodę – spektroskopię UV. Wykonane w środowisku zasadowym widma UV pochodnych N 1 podstawionych pochodnych uracylu wykazują charakterystyczne przesunięcie hipsochro-mowe maksimum absorbancji w stosunku do widma wyko-nanego w pH = 7 (rys. 1, 2, 3). Efekt ten jest spowodowany powstawaniem monoanionu przez dysocjację protonu z azotu N 3 (schemat 2). Natomiast dysocjacja protonu z azotu N 1 w N 3 podstawionych pochodnych uracylu prowadzi do powstania monoanionu z układem o znacznie silniejszym sprzężeniu (schemat 2). Wykonane w środowisku zasado-wym widma UV tych związków wykazują charakterystyczne przesunięcie maksimum absorbancji w kierunku dłuższych fal – efekt batochromowy (rys. 1, 2, 3). Uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami analizy widma protonowego rezonansu jądrowego ( 1 H NMR) (schemat 1, 3, 4). Spektroskopia NMR jest metodą znacznie bardziej dokładną. Można dzięki niej uzyskać więcej informacji o strukturze chemicznej badanego związku. Niestety, specyfika metody nie zawsze pozwala na rozróż-nienie izomerycznych pochodnych N 1 i N 3 pirymidyny. Natomiast analiza widma UV pozwala w każdym przypadku w sposób jednoznaczny określić położenie podstawnika w pierścieniu pirymidynowym.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject UV and 1H NMR spectroscopy
dc.subject N1 and N3-alkyl substituted uracil
dc.subject bathochromic shift
dc.subject hypsochromic shift
dc.subject spektroskopia UV i 1H NMR
dc.subject N1 i N3-alkilowe pochodne uracylu
dc.subject efekt batochromowy
dc.subject efekt hipsochromowy
dc.title UV identification substitution position of pyrimidine ring
dc.title.alternative Zastosowanie spektroskopii UV w identyfikacji położenia podstawników w pierścieniu pirymidynowym
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations