Home

Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność za wykroczenia w związku z niedopełnieniem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wąsik, Damian
dc.contributor.author Wąsik, Natalia
dc.contributor.author Kuczur, Tomasz
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:18:55Z
dc.date.available 2016-06-14T13:18:55Z
dc.date.issued 2016-01-25
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 4, Vol. 3, pp. 27-43
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2015.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3371
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest omówienie charakteru i przyczyn uchybień związanych z kwalifikacją karną czynu polegającego na nieopłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne, zagadnienie oceny zawinienia sprawcy, a także przedawnienia czynów jako konsekwencji ich niewłaściwej kwalifikacji karnej. Szeroka prezentacja ww. problemów docelowo powinna przyczynić się do wyeliminowania błędów, jakie mogą pojawić się w analogicznych sprawach, może także pomóc w ujednoliceniu orzecznictwa w tego typu sprawach. Na potrzeby niniejszego opracowania szczegółowo przeanalizowano przebieg trzech wybranych postępowań sądowych w sprawach karnych, prowadzonych w latach 2013–2015, dotyczących nieopłacenia w terminie składek na ubezpieczenia społeczne.
dc.description.abstract The purpose of this publication is to discuss the nature and causes of irregularities associated with criminal qualification of offense for not paying social security contributions, the issue of guilt evaluation, as well as limitation acts as a consequence of improper criminal qualifications. Presentation of the above. problems should eventually contribute to eliminating errors that may appear in similar cases, it may also help standardize case law. For the purposes of this study was analyzed in detail the course of three selected court proceedings in criminal cases, conducted in the years 2013-2015, concerning non-payment within social security contributions.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject nieopłacenie w terminie składek na ubezpieczenia społeczne
dc.subject uporczywość zachowania sprawcy
dc.subject przywłaszczenie mienia publicznego
dc.subject przedawnienie karalności
dc.subject failure to pay within the time limit of social security contributions
dc.subject the persistence of behavior of the offender
dc.subject misappropriation of public property
dc.subject non-claim
dc.title Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność za wykroczenia w związku z niedopełnieniem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
dc.title.alternative Criminal liability and responsibility for misconduct in connection with failure to pay contributions for social insurance
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations