Home

Zygfryd Gardzielewski – toruński twórca kultury. O perspektywach popularyzacji spuścizny artysty typografa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pest, Monika
dc.date.accessioned 2016-06-08T11:56:40Z
dc.date.available 2016-06-08T11:56:40Z
dc.date.issued 2015-09-04
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (14), Vol. 8, pp. 191-200.
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2015.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3344
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest perspektywom popularyzacji spuścizny toruńskiego artysty typografa. Zarysowana krótko obecna sytuacja, w jakiej znajduje się polska typografia, jej rozwój, potrzeby oraz jej postrzeganie, sprzyja podejmowaniu takich działań. Dokonano też przeglądu stanu inicjatyw popularyzatorskich związanych z osobą i dorobkiem Zygfryda Gardzielewskiego w regionie, które przedstawiają się –  niestety – bardzo skromnie, a o czym warto wspomnieć choćby z racji podsumowania obchodzonego w ubiegłym roku 100-lecia urodzin toruńskiego typografa. Zaproponowane w artykule pomysły popularyzatorskie nie wyczerpują wszystkich możliwości, choć wyznaczają pewne podstawowe kierunki, podkreślają wartość nowej marki dla Torunia i regionu. Wskazują na jej duży potencjał, ale jednocześnie uzmysławiają, jak wiele jest do zrobienia na płaszczyźnie dystrybucji idei pozostawionego dziedzictwa, żeby został o nią poszerzony wymiar polskiej kultury w świadomości odbiorców nie tylko w naszym regionie.
dc.description.abstract The article discusses the prospects for popularizing the heritage of Torun artist typographer. Briefly outlined the current situation in which Poland is typography, its development, its needs and perceptions, favors taking such action. There have been also reviewed the status of popularizing initiatives connected with the person and achievements of Siegfried Gardzielewski in the region that are as - unfortunately - very modestly, but about what it is worth mentioning even by virtue of a summary of last year celebrated the 100th anniversary of the birth of Torun typographer. Proposed in the article popularizing ideas do not exhaust all possibilities, but set certain basic directions, they highlight the value of a new brand for Torun and the region. They point to its great potential, but also make clear how much is to be done at the level of distribution abandoned the idea of heritage that was about it expanded dimension of Polish culture in the public's mind, not only in our region.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject kultura
dc.subject popularyzacja
dc.subject Toruń
dc.subject typografia
dc.subject Zygfryd Gardzielewski
dc.subject culture
dc.subject popularization
dc.subject typography
dc.subject Zygfryd Gardzielewski
dc.title Zygfryd Gardzielewski – toruński twórca kultury. O perspektywach popularyzacji spuścizny artysty typografa
dc.title.alternative Zygfryd Gardzielewski – Torun creator of culture. The prospects for the popularization of the artist's legacy typographer
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations