Home

Negaksjologie sfery publicznej. Społeczna anomia, apatia i atomia, czyli w kręgu mono(seo)kracji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Domeracki, Piotr
dc.date.accessioned 2016-06-08T11:50:53Z
dc.date.available 2016-06-08T11:50:53Z
dc.date.issued 2015-10-19
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 2, Vol. 71, pp. 43-64
dc.identifier.issn 0035-9599
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2014.013
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3341
dc.description.abstract W artykule tym podejmuję zagadnienie negaksjologicznych strategii ponowoczesności. Terminem tym oznaczam negatywne aksjologie bądź aksjologie negatywnych wartości. Wśród nich można wyróżnić wiele metod, ujęć i tendencji. Część z nich jest bardziej szczegółowa, część z kolei posiada bardziej ogólny charakter. Do szczegółowych strategii negaksjologicznych zaliczam: komercjalizatorstwo, konsumeryzm, ekonomyślenie, merkantylizm, finansizm, hedonitrofizm, rywalizacjonizm, kreatywizm, innowacjonizm, efektywizm, ekspansywizm, indywiduomania, rankingofilia, certyfikoholia, profesjonalizm, panaktywizm, hiperleksja, amoralny familizm, wizerunkostwo. Spośród ogólniejszej natury orientacji negaksjologicznych należy wymienić co najmniej trzy: anomię, apatię oraz atomię. Anomia oznacza dezintegrację więzi społecznych; apatia – znieczulicę moralną; atomia – to, że w ponowoczesnych społeczeństwach większość woli żyć samej lub samemu i na własne konto, zapoznając myślenie w kategoriach dobra wspólnego. Jedyną rzeczą, uznawaną za wartościową, okazuje się indywidualna korzyść. Wyłania się stąd wniosek, że aksjologia ponowoczesności, którą należy identyfikować z terminem negaksjologia, jest wewnętrznie ukierunkowana na promocję samotności jako kluczowej wartości.
dc.description.abstract In this paper I concern a phenomenon of negaxiologies characteristic for the postmodern epoch. It means some negative axiologies or axiologies of negative values. Among them it can be distinguished a lot of methods, approaches and tendencies. The part of them is more detailed, the other one more general. To the detailed negaxiological strategies belong: commercialism, consumerism, thinking only in an economic way, mercantile system, financial capitalism, hedonitrophism, competitivism, creativism, innovationism, the pressure on effectiveness, expansionism, individualism, rankingaphilia, certificataholism, professionalism, panactivism, the law inflation, amoral familism, the tendency to creating a positive image. Among the more general negaxiological approaches it should be mentioned at least three: anomie, apathy, atomy. Anomie means the disintegration of social bonds; apathy – the moral insensitivity; atomy – that in postmodern societies everyone prefers living alone without thinking about such categories like the common good. The only thing which is positively regarded is someone’s individual benefit. It leads us to the conclusion that the postmodern axiology, which can be identified with the term negaxiology, is immanently oriented at promotion of loneliness as a key value.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject negaksjologia
dc.subject sfera publiczna
dc.subject anomia
dc.subject apatia
dc.subject atomia
dc.subject samotność
dc.subject monoseokracja
dc.subject egotyzm
dc.subject narcyzm
dc.subject indywidualizm
dc.subject moralność indywidualna i publiczna
dc.subject ponowoczesność
dc.subject negaxiology
dc.subject public sphere
dc.subject anomie
dc.subject apathy
dc.subject atomy
dc.subject loneliness
dc.subject monoseocrasy
dc.subject egotism
dc.subject narcissism
dc.subject individualism
dc.subject individual and public morality
dc.subject postmodernity
dc.title Negaksjologie sfery publicznej. Społeczna anomia, apatia i atomia, czyli w kręgu mono(seo)kracji
dc.title.alternative Negaxiologies of the public sphere. Social anomie, apathy and atomy – in the circle of the mono(seo)cracy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations