Home

Skutki niedopełnienia obowiązku nasadzeń zastępczych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szalewska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-06-08T11:41:26Z
dc.date.available 2016-06-08T11:41:26Z
dc.date.issued 2015-12-15
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 3, pp. 35-59
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2015.029
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3334
dc.description.abstract The obligation to plant replacement trees or shrubs forms an important element of the general nature conservation model based on the administrative restrictions concerning trees and shrubs removal. A permit to remove trees or shrubs is a primary legal instrument of this model. There are two types of such a permit. A basic permit only encompasses the statement of approval for trees or shrubs removal. Combined permit consists of such an approval in conjunction with the obligation to pay a fee or/and the obligation to plant replacement tree or shrub. The analysis of the Nature Conservation Act leads to a conclusion that the Polish legislator does not prescribe any detailed regulations for the expiration of the obligation to plant replacement trees or shrubs. Consequently, such an obligation expires solely by its execution. Therefore, an elementary consequence of the omission of the obligation to plant replacement trees or shrubs is the possibility of exertion of legal means by public authorities allowing the realization of the administrative act, especially of enforcement measures.
dc.description.abstract Nasadzenia zastępcze stanowią istotny element modelu powszechnej ochrony przyrody realizowanej poprzez mechanizm administracyjnoprawnej reglamentacji usuwania drzew i krzewów. Podstawową instytucją tego modelu jest zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Zezwolenie to może przybrać postać zezwolenia prostego, w którym rozstrzygnięcie ogranicza się wyłącznie do oświadczenia o wyrażeniu zgody na usuniecie drzewa lub krzewu, bądź też zezwolenia złożonego w którym z przyznanym uprawnieniem skorelowany zostaje obowiązek uiszczenia opłaty lub/i obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych. Analiza przepisów ustawy o ochronie przyrody pozwala przyjąć, iż ustawodawca nie określił na gruncie tej regulacji prawnej, szczególnych reguł wygaśnięcia obowiązku nasadzeń zastępczych, co z kolei  prowadzi do wniosku, iż obowiązek ten wygasa, co do zasady wyłącznie poprzez jego wykonanie. Oznacza to, iż podstawowym skutkiem niedopełnienia, wynikającego z zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, obowiązku nasadzeń zastępczych jest uruchomienie kompetencji organów administracji publicznej do podjęcia przewidzianych prawem środków prawnych gwarantujących wykonanie aktu administracyjnego, w tym w szczególności środków egzekucyjnych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Nature conservation
dc.subject trees or shrubs removal
dc.subject replacement planting obligation
dc.subject enforcement measure
dc.subject Ochrona przyrody
dc.subject usunięcie drzewa lub krzewu
dc.subject nasadzenie zastępcze drzewa lub krzewu
dc.subject środek egzekucyjny
dc.title Skutki niedopełnienia obowiązku nasadzeń zastępczych
dc.title.alternative Consequences of omission of replacement planting obligation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations