Home

Wolność w Chrystusie. Aktualność nauczania św. Tomasza z Akwinu o wolności chrześcijańskiej na podstawie piątego rozdziału "Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Adamski, Bartosz
dc.date.accessioned 2016-06-03T12:17:16Z
dc.date.available 2016-06-03T12:17:16Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 3, Vol. 8, pp. 15-25
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2015.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3304
dc.description.abstract The St. Paul’s call from the first verse of the fifth chapter of the Epistle to the Galatians leads all Christians to constantly looking at the Christ, especially the crucified, who reveals the authentic meaning of freedom, the fruit of God’s saving action. St. Thomas Aquinas, commenting on this letter, notes that human freedom is realized through union with Christ. In addition, he notes that Christian teachings present to a believer the prospect of living in a relationship of love with God and another man. It is an unique elevation of the dignity of creation and perfect revelation of God’s mercy. Through the grace and mercy exceeding the strict measure of justice, sinners are capable of relationship with another man in the image of God. St. Paul wrote: „For, brethren, you have been called unto liberty. […] by love serve one another” (Gal 5, 13). St. Thomas, in the aforementioned commentary, stresses very strongly that the mentioned gift, making freedom real, is love. This truth is revealed especially by the Christ on the cross, who with love (serving God and people) took on the sins of the whole world (cf. Phil 2, 6-11) and, in his innocence, let himself to be killed because of them, so that sinners may live in freedom. The article outlines the teachings of St. Thomas Aquinas on Christian liberty, on the basis of his commentary on the Epistle to the Galatians. In this way, it shows the enduring topicality of the thought of Aquinas, presenting it against some of the philosophical currents of thought which occurred in the history after the death of the Angelic Doctor, and comparing it with the Church’s teachings in papal encyclicals from the end of the twentieth century.
dc.description.abstract Wezwanie św. Pawła z pierwszego wersetu piątego rozdziału Listu do Galatów skłania wszystkich chrześcijan do nieustannego wpatrywania się w Chrystusa – zwłaszcza ukrzyżowanego, który objawia autentyczny sens wolności, będącej owocem zbawczego działania Boga. Św. Tomasz z Akwinu, komentując ten list, zaznacza, że wolność ludzka jest urzeczywistniona przez zjednoczenie z Chrystusem. Ponadto zauważa on, że nauka płynąca z chrześcijaństwa prezentuje wierzącemu perspektywę życia w relacji miłości z Bogiem i drugim człowiekiem. Jest to wyjątkowe wyniesienie godności stworzenia i doskonałe objawienie miłosierdzia Bożego. Przez łaskę i przekraczające ścisłą miarę sprawiedliwości miłosierdzie grzesznicy są zdolni do relacji z innym na wzór Boga. Św. Paweł pisał: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. [...] miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie” (Ga 5, 13). Św. Tomasz we wspomnianym komentarzu podkreśla bardzo mocno, że to właśnie miłość jest wspomnianym darem z siebie urzeczywistniającym wolność. Tę prawdę objawia szczególnie Chrystus na krzyżu, który z miłości (służąc Bogu i ludziom) wziął na siebie grzechy całego świata (por. Flp 2, 6–11) i w swej niewinności dał się z ich powodu zabić, aby grzesznicy mogli żyć w wolności. Artykuł przedstawia zarys nauczania św. Tomasza z Akwinu na temat wolności chrześcijańskiej na podstawie jego komentarza Listu św. Pawła do Galatów. W ten sposób pokazuje on nieprzemijającą aktualność myśli Akwinaty, prezentując ją na tle niektórych filozoficznych nurtów myślowych, które zaistniały w historii po śmierci Doktora Anielskiego, oraz zestawiając ją z nauką Kościoła zawartą w encyklikach papieskich końca XX w.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject St. Thomas Aquinas
dc.subject Jesus Christ
dc.subject Letter to the Galatians
dc.subject commentary
dc.subject freedom
dc.subject love
dc.subject God’s law
dc.subject grace
dc.subject salvation
dc.subject św. Tomasz z Akwinu
dc.subject Jezus Chrystus
dc.subject List do Galatów
dc.subject komentarz
dc.subject wolność
dc.subject miłość
dc.subject prawo Boże
dc.subject łaska
dc.subject zbawienie
dc.title Wolność w Chrystusie. Aktualność nauczania św. Tomasza z Akwinu o wolności chrześcijańskiej na podstawie piątego rozdziału "Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura"
dc.title.alternative The Freedom in Christ. Contemporary Relevance of Thomas Aquinas’ Teaching about Christian Freedom in the Fifth Chapter of „Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura”
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations