Home

Armia kontraktowa czy z poboru? Kazus Federacji Rosyjskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Olszanecka, Natalia
dc.date.accessioned 2016-05-13T06:24:36Z
dc.date.available 2016-05-13T06:24:36Z
dc.date.issued 2015-07-07
dc.identifier.citation Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, No. 5, pp. 207-232
dc.identifier.issn 2081-8742
dc.identifier.other doi:10.12775/EO.2014.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3212
dc.description.abstract Głównym celem tego tekstu jest zbadanie obecnej sytuacji Rosyjskich Sił Zbrojnych pod kątem możliwej przemiany z armii poborowej do zawodowej. Posiadanie armii poborowej jest uzasadnione w krajach, w których jest duże ryzyko konfliktu zewnętrznego. Gwarancją pokoju dla Rosji wydaje się jej broń atomowa, która zmniejsza ryzyko konfliktu międzynarodowego. W tym przypadku podejściem racjonalnym byłaby rezygnacja z armii poborowej. Pomimo to specjaliści twierdzą, że przez najbliższe lata Rosyjskie Siły Zbrojne nie staną się w pełni zawodowe. Jest to spowodowane nie tylko względami finansowymi i potrzebą utrzymania parytetu siły wojskowej do USA, ale także opozycją złożoną z silnego lobby związanego z rosyjską armią. Generałowie nie pozwolą na rezygnację z poboru, ponieważ szkodziłoby to ich indywidualnym interesom. Z jednej strony względu na niepopularność służby wojskowej, negatywne procesy demograficzne i rosnące zapotrzebowanie na żołnierzy związanych z obsługiwaniem nowoczesnego sprzętu, liczba zawodowych żołnierzy będzie gwałtownie rosnąć. Z drugiej zaś w najbliższych latach armia rosyjska będzie opierać się na żołnierzach z poboru. Główną tego przyczyną jest stały lęk rosyjskich decydentów, że możliwy jest konflikt, który będzie wymagał użycia rezerwistów.
dc.description.abstract The main purpose of this article is to examine the current situation of the Russian Armed Forces for possible transition from the conscription army to professional one. Having a conscript army is justified in the states, where is a high risk of external conflict. The peace guarantee for Russia seems to be hers nuclear weapons, which reduces the risk of international conflict. In this case, the rational approach would be to resign from a conscript army. Despite this, specialists claim that over the next few years, the Russian Armed Forces will not become fully professional. It is caused not only by financial reasons and the need to maintain parity of military force with the United States, but also because of the opposition of strong lobby groups associated with the army, which exist in Russia. The generals will not allowed to resign from conscription, because it could harm their individual interests. However, due to the reluctance for military service, the negative demographic processes and the growing demands on soldiers associated with maintaining high-tech equipment, the number of professional soldiers will grow rapidly. On the other hand, in next few years Russian army continues to based on consumption soldiers. The main reason for this is the constant fear, which russian decision-makers have, about the possibility of a conflict that will require the use of reserve service.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject służba wojskowa
dc.subject Federacja Rosyjska
dc.subject rosyjskie siły zbrojne
dc.subject armia z poboru
dc.subject armia zawodowa
dc.subject military service
dc.subject Russian Federation
dc.subject conscription army
dc.subject professional army
dc.subject Russian armed forces
dc.title Armia kontraktowa czy z poboru? Kazus Federacji Rosyjskiej
dc.title.alternative Conscription or processional army the case of the Russian Federation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations