Home

O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Mazur, Hubert
dc.contributor.author Rosa, Agnieszka
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:39:21Z
dc.date.available 2016-05-12T10:39:21Z
dc.date.issued 2015-06-29
dc.identifier.citation Archiwa - Kancelarie - Zbiory, No. 5(7)/, pp. 169-181
dc.identifier.issn 1895-9075
dc.identifier.other doi:10.12775/AKZ.2014.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3167
dc.description.abstract Działania edukacyjne w polskich archiwach obecne są już od wielu dziesięcioleci. Funkcja edukacyjna archiwów nie jest jednak jeszcze dojrzała i ugruntowana. Popełnianych jest wiele błędów, formy edukacyjne nie spełniają wymogów dydaktycznych. Kształcenie uniwersyteckie archiwistów niemalże zupełnie pomija wyposażanie absolwentów w kompetencje w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych. Edukacji w archiwach potrzeba pewnych bodźców, różnorakiej stymulacji, a także szeregu systemowych zmian. Jedną z nich jest wyodrębnienie się środowiska edukatorów ar chiwalnych przez integrację archiwistów zajmujących się tym obszarem aktywności archiwów i stworzenie platformy służącej wymianie doświadczeń i wiedzy o prowadzonych działaniach edukacyjnych oraz budowanie sieci współpracy. W tym celu powołano Forum Edukatorów Archiwalnych, organizację o charakterze niesformalizowanym, obywatelskim i otwartym, która ma być platformą wymiany doświadczeń, miejscem spotkań oferującym integrację i wsparcie, a także formą dokształcania zawodowego archiwistów zajmujących się edukacją.
dc.description.abstract Educational activity is present in Polish archives for decades. But the educational function of archives is not fully mature and established. Many mistakes are still being made, educational forms do not meet teaching requirements. University archival training almost completely omits equipping graduate students with competences in educational activity. Education in archives needs a spur, various stimulation, and a number of system changes. One of them is isolating a circle of archival educators through integration of archivists involved in this kind of archival activity and creating a platform that would serve to exchange experiences and knowledge of conducted teaching activities and building up a web of cooperation. With the aim of doing that, the Forum of Archival Educators was established, an informal, citizen and open organization, that is supposed to be a platform of exchanging experiences, a place of meeting, offering integration and support, as well as a form of additional professional training for archivists engaged in education.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject edukacja archiwalna
dc.subject Forum Edukatorów Archiwalnych
dc.subject kształcenie archiwistów
dc.subject działalność edukacyjna archiwów
dc.subject edukator archiwalny
dc.subject funkcja edukacyjna archiwów
dc.subject archival education
dc.subject Forum of Archival Educators
dc.subject archival training
dc.subject educational activity of archives
dc.subject archival educator
dc.subject educational function of archives
dc.title O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji
dc.title.alternative About the need for training archivists in education
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations