Home

Conformitas Christi – ku chrystianologii jako nauce o byciu chrześcijaninem

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kubanowski, Andrzej T.
dc.date.accessioned 2016-05-12T09:58:57Z
dc.date.available 2016-05-12T09:58:57Z
dc.date.issued 2015-06-24
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 4, Vol. 28, pp. 65-82
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2014.058
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3130
dc.description.abstract Christianology (subdiscipline of theological anthropology) is a study of Christian being in ontological relationship with the Holy Trinity, which forms him and conforms to the role model – Jesus Christ and also leads him to the adored humanity. In the beginning author suggests that the special formulations used in Corpus Paulinum show relational character of Christian being, e.g. ‘’being in Christ’’, ‘’chosen by God’’, ‘’being in Holy Ghost’’ and parallel. The basic analyze of these theological contents allows to ascertain that St. Paul’s paraklesis is focused on Christian being in ontological relationship to Holy Trinity. Hence, most of anthropological questions are brought up in christianological perspective, which completes them. This aspect is noticeable when the christianology is conceptualized as a moral theology. In this moral christianology the purpose of Christian being is to achive a state of conformitas Christi . The Holy Ghost’s Grace leads believer to this aim. A christianological persective in moral theology is compatible with particular type of Christian spirituality form Corpus Paulinum . Therefore it can be named christianological spirituality.
dc.description.abstract Chrystianologia (subdyscyplina antropologii teologicznej) jest nauką o chrześcijaninie będącym w ontycznej relacji z Trójcą Świętą, która formuje go i przez upodobnienie do wzoru – Jezusa Chrystusa, prowadzi do uwielbionego człowieczeństwa. We wstępie autor artykułu wskazuje na zasadność wprowadzenia nowej, chrystianologicznej perspektywy do rozważań dotyczących treści antropologicznych zawartych w pismach Corpus Paulinum . W dalszej części argumentuje ów postulat przywołując specyficzne sformułowania pojawiające się w tekstach listów Pawłowych, które opisują i odnoszą się bezpośrednio do ontycznej relacji chrześcijanina z Osobami Trójcy Świętej. Do sformułowań tych należą m.in. „żyjący w Chrystusie”, „będący w Chrystusie”, „umiłowany przez Ojca”, „powołany przez Boga”, „będący w Duchu Świętym” oraz inne paralelne z nimi. Już podstawowa analiza treści teologicznych znajdujących się w nich pozwala stwierdzić, że katecheza Apostoła Narodów skupia się najbardziej na chrześcijaninie będącym w relacji z Trójjedynym Bogiem. Dlatego też zagadnienia antropologiczne są podejmowane w perspektywie chrystianologicznej, która nie tylko wyjaśnia je, lecz również twórczo uzupełnia. Ten aspekt jest szczególnie dostrzegalny w ramach ujmowania chrystianologii jako teologii moralnej. W tak pojmowanej refleksji teologicznomoralnej cel chrześcijańskiej egzystencji jawi się jako osiągniecie stanu pełnego conformitas Christi , do którego prowadzić ma nieustannie działająca Łaska Ducha Świętego. Owo chrystianologiczne podejście w kwestiach moralnych jest kompatybilne ze szczególnego rodzaju duchowością, która również może być nazwana duchowością chrystianologiczną.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject christianology
dc.subject ontological relationship
dc.subject Corpus Paulinum
dc.subject conformitas Christi
dc.subject theological anthropology
dc.subject chrystianologia
dc.subject relacja ontyczna
dc.subject antropologia teologiczna
dc.title Conformitas Christi – ku chrystianologii jako nauce o byciu chrześcijaninem
dc.title.alternative Conformitas Christi – Upon christianology as a study of Christian being
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations