Home

Łacińskie PIUS a problemy definiowania słów i wyrażeń w językach historycznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lipiński, Dawid
dc.date.accessioned 2016-04-21T07:46:01Z
dc.date.available 2016-04-21T07:46:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Badania Diachroniczne w Polsce. Pamięci Profesora Witolda Stefańskiego (1953-2013)
dc.identifier.isbn 978-83-7969-961-2
dc.identifier.issn 1506-7254
dc.identifier.other HTTP://DX.DOI.ORG/10.18778/1506-7254.04.09
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3114
dc.description.abstract A linguist who studies historical languages, such as Latin, through synchronous perspective, meets one important problem - the lack of knowledge of language conventions. Basically, it is difficult to research by the lack of the ability to create your own sentences by intuition, and thus the inability to verify their hypotheses through semantic tests. As a result, he is convicted on contextual research. In this chapter, I propose a way of defining words and phrases in the historical languages. To do this, I arrange a semantic analysis of the Latin word pius. This term made many definitional problems for the authors of dictionaries and translators, above all, by the presence in a variety of contexts. As a result, the assumed existence of several equally-looking expressions was suggested. I explicates pius, assuming a theory of reductionist semantics, extended to my demands, for example verifying linguistic data with cultural data.
dc.description.abstract Językoznawca zajmujący się badaniem z perspektywy synchronicznej języków historycznych, np. języka łacińskiego, natyka się na jeden znaczący problem – brak znajomości konwencji językowych. Zasadniczo utrudnia mu to prowadzenie badań przez brak możliwości tworzenia własnych zdań dzięki intuicji i tym samym przez niemożność weryfikowania swoich hipotez dzięki zasadzie sprzeczności. W efekcie tego skazany jest on na badania kontekstowe. W niniejszym artykule proponuję sposób definiowania słów i wyrażeń w językach historycznych. Do tego celu służy mi analiza semantyczna łacińskiego słowa pius. Wyraz ten nastręczał wielu problemów definicyjnych autorom słowników i tłumaczom, przede wszystkim przez występowanie w różnorodnych kontekstach. W efekcie tego zakładano a priori istnienie kilku tak samo wyglądających jednostek leksykograficznych. Przyjmując założenia semantyki redukcjonistycznej rozszerzone o swoje postulaty, m.in. weryfikowanie danych językowych z danymi ogólnokulturowymi, dokonuję eksplikacji wyrazu pius.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
dc.relation.ispartofseries Studia Indogermanica Lodziensia;4
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject pius
dc.subject pietas
dc.subject impius
dc.subject impietas
dc.subject definition of words or expressions
dc.subject semantics
dc.subject Latin
dc.subject historical languages
dc.subject definiowanie słów i wyrażeń
dc.subject semantyka
dc.subject łacina
dc.subject języki historyczne
dc.title Łacińskie PIUS a problemy definiowania słów i wyrażeń w językach historycznych
dc.title.alternative Latin PIUS and the problems of defining words and phrases of historical language
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations