Home

Parafie jako centra aktywności społecznej dla seniorów i wsparcia osób u kresu życia w środowisku domowym. Dobre praktyki i przykłady prowadzonych działań.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Krakowiak, Piotr
dc.contributor.author Janowicz, Anna
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:04:48Z
dc.date.available 2016-03-17T12:04:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation WSB
dc.identifier.isbn 978-83-7556-808-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3098
dc.description The need for mobilization of local communities to the aging population and the increase in the number of subsidiaries and dependent in their homes, raises the question about the role of volunteering and its associated social forces and its possible impact on improving care at the end of life in Poland. Is the successful operation of palliative and hospice care and change of public awareness to the area of social action can be deployed to sensitize society to the needs of all persons at the end of life? What conditions must be met in order to difficult in many respects the situation seriously ill patients and informal caregivers, especially in home care, would support the involvement of volunteers from the local communities? Is it possible the involvement of the parish, which is one of the basic elements of local communities, to create a strategy for integrated care at end of life with the participation of volunteer work? These questions will try to answer this article, describing the process of integration of the local environment by supporting caregivers and the development of voluntary work, then needs care to seniors in local communities and a project to support them through a system of volunteer centers created by catholic parishes in Poland.
dc.description.abstract Potrzeba aktywizacji środowisk lokalnych wobec starzenia się społeczeństwa i zwiększania się liczby osób zależnych i niesamodzielnych w domach, skłania do postawienia pytania o rolę wolontariatu i związanych z nim sił społecznych oraz jego możliwy wpływ na poprawę opieki nad osobami u kresu życia w Polsce. Czy udane działania opieki paliatywno-hospicyjnej i zmiana świadomości społecznej odnośnie do tego obszaru działań społecznych dadzą się wykorzystać do uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby wszystkich osób u kresu życia? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by trudną pod wieloma względami sytuację ciężko chorych i opiekunów nieformalnych, zwłaszcza w opiece domowej, mogło wesprzeć zaangażowanie wolontariuszy ze środowisk lokalnych? Czy możliwe jest zaangażowanie parafii, będącej jednym z podstawowych elementów społeczności lokalnych, do stworzenia strategii zintegrowanej opieki nad osobami u kresu życia z udziałem wolontariatu? Na te pytania będzie się starał odpowiedzieć ten artykuł, opisujący proces integracji środowiska lokalnego poprzez wspieranie opieki paliatywno-hospicyjnej i rozwój wolontariatu, następnie potrzeby opiekuńcze wobec seniorów w społecznościach lokalnych oraz projekt ich wspierania poprzez system wolontariatu i centrów senioralnych przy parafiach.
dc.description.sponsorship Badania wlasne UMK 197
dc.language.iso pol
dc.publisher WSB, CeDeWu Sp. z o.o.
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject środowisko lokalne
dc.subject parafia
dc.subject integracja
dc.subject seniorzy
dc.subject opieka u kresu życia
dc.subject wolontariat
dc.subject charytatywna misja Kościoła
dc.title Parafie jako centra aktywności społecznej dla seniorów i wsparcia osób u kresu życia w środowisku domowym. Dobre praktyki i przykłady prowadzonych działań.
dc.title.alternative Parishes as centers of social activity for senior citizens and support for people at the end of life in the home environment. Best practices and examples of current activities.
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations