Home

Seelsorge in einer sich verändernden polnischen Gesellschaft

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Krakowiak, Piotr
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:03:23Z
dc.date.available 2016-03-17T12:03:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3095
dc.description polska wersja artykułu opublikowanego po niemiecku
dc.description.abstract Prowadzone od wieków przez zakony, stowarzyszenia i fundacje chrześcijańskie szpitale, domy pomocy, ośrodki Caritasu i ochronki zostały znacjonalizowane w Polsce i Europie Wschodniej po 1945 roku. Jednocześnie z oddaleniem związków wyznaniowych od opieki medycznej i pomocy społecznej malał prestiż zawodów medycznych i pomocowych oraz marksistowska ideologizacja środowiska. Opór integrował w Polsce te środowiska e z Kościołem katolickim, przypominającymi o etyce chrześcijańskiej i deontologii opartej na chrześcijańskim personalizmie. Solidarność Służby Zdrowia i postulaty dotyczące powrotu do etyki zawodów medycznych oraz przywrócenia funkcji kapelanów szpitali i instytucji pomocy społecznej znalazły się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 1981 roku. Do 1989 roku w Polsce obszarem, w którym na styku ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wolontariatu i związków wyznaniowych, rozwijała się opieka duchowo-religijna, były wolontaryjne zespoły domowej opieki hospicyjnej. Ich przykład pomógł w procesie odbudowy opieki duchowo-religijnej w ochronie zdrowia i pomocy społecznej, a także w nowych inicjatywach zespołowej opieki duszpasterskiej. Współczesne polskie społeczeństwo jest jednym z najbardziej religijnych w Europie, a dominującą religią jest katolicyzm. Wobec zmian społecznych i kulturowych ważna jest wrażliwość wobec zmieniających się potrzeb duchowo-religijnych i różny stopień przynależności pacjentów do wspólnot wiary. Świdomość różnorodności wyznaniowej i kulturowej, rozróżnienie potrzeb duchowych, uznawanych za jedną z powszechnych potrzeb każdej osoby, od potrzeb religijnych, związanych z przynależnością do danej wspólnoty wiary jest wyzwaniem w pastoralnej opiece w warunkach instytucjonalnych i domowych.
dc.description.abstract Charitable institutions, carried out for centuries by religious orders, associations and foundations Christian hospitals, nursing homes, Caritas centers were nationalized in Poland and Eastern Europe after 1945. Simultaneously with the remoteness of religious associations of medical care and social assistance diminish the prestige of the medical profession and Marxist ideologisation of caring environment. Resistance integrated those careers in Poland with the Catholic Church, reminiscent of Christian ethics and professional conduct based on Christian personalism. Solidarity demanded return to ethics of the medical profession and to restore the chaplains of hospitals and social assistance institutions. It was included in the Regulation of the Minister of Health in 1981. Until 1989 in Poland, an area in which to contact the health, social welfare, voluntary and religious organizations, developed health spiritual-religious, volunteer teams were home hospice care. Their example helped in the reconstruction process of spiritual and religious care in health care and social assistance, as well as new initiatives in the pastoral care teams. The contemporary Polish society is one of the most religious in Europe, and the dominant religion is Catholicism. To change the social and cultural importance of sensitivity to the changing needs of the spiritual-religious and different degree of membership subjects to the faith communities. Awareness of diversity of religious and cultural distinction spiritual needs, recognized as one of the common needs of each person, from religious needs, relating to participation in the faith community is a challenge in pastoral care in institutional settings and home care.
dc.description.sponsorship Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Watykan
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject spirituellen
dc.subject geistlichen Fürsorge
dc.subject Gesundheitsversorgung
dc.subject des Sozialhilfewesens in Polen
dc.subject duchowość
dc.subject duszpasterstwo
dc.subject zespoły opiekuńcze
dc.subject zmiany społeczne w Polsce
dc.subject spirituality
dc.subject pastoral care
dc.subject caring teams
dc.subject social changes in Poland
dc.title Seelsorge in einer sich verändernden polnischen Gesellschaft
dc.title.alternative Duszpasterstwo chorych w zmieniającym się społeczeństwie polskim
dc.title.alternative The pastoral care of the sick in a changing Polish society
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations